معاون وزير اقتصاد: رد ديون، خصوصيسازي نيست

Jahan e-Sanat - - News -

رييس س//ازمان خصوصيس//ازي در مورد س//هام عدال//ت گفت: ب//ه عن//وان رييس کل س//ازمان خصوصيسازي به موجب قانون حق هيچگونه جابهجايي ورقه س//همي را ندارم، ما تنها مجري هس//تيم و اختياري از خود نداريم. به گزارش فارس، پوريحسيني، رييس سازمان خصوصيسازي، شقاقي کارشناس اقتصادي و س//اح ورزي نايب رييس اتاق ايران در برنامه تيتر امشب در مورد روند خصوصيسازي و موانع موجود بر سر راه به بحث و گفتوگو پرداختند. سيدعلي اش//رفعبداله پوريحسيني، رييس سازمان خصوصيس//ازي گفت: هيچ کسي در ظاهر با خصوصيسازي مخالف نيست و بعضا بيشتر کساني که در دل با آن مخالف هستند، بيش از همه دلس//وزي ميکنند ولي در عمل از مخالفان سرس//خت آن هس//تند. وي افزود: کساني با خصوصيس//ازي مخالف هستند که با خصوصيسازي، منافعشان به خطر ميافتد و با نام دفاع از خصوصيس//ازي تيشه به ريشه خصوصيس//ازي ميزنند. وي گفت: به عنوان رييس کل س//ازمان خصوصيسازي به موجب قانون حق هيچگونه جابهجايي ورقه سهمي را ندارم، ما تنها مجري هستيم و اختياري از خود نداريم، البته کسي به ما تهمت نميزند ولي جمع ميبندند که سازمان خصوصيسازي کم کاري ميکند که واقعيت ندارد. پوريحسيني گفت: سازمان خصوصيس//ازي اختيارات محدودي دارد، اين س//ازمان کاما سالم و کار بلد است و در نتيجه براي هيات نظارت کاما مورد وثوق اس//ت. رييس سازمان خصوصيس//ازي افزود: هيات واگذاري که گفته ميشود کارايي ندارد، متش//کل از چهار نفر است که دو نفر نماينده دول//ت و دو نفر هم نماين//ده بخشخصوصي هستند، جالب آنکه نماينده بخشخصوصي در اين اتاق مطالباتشان را مطرح نميکنند. وي افزود: نماينده بخشخصوصي فاقد ش//جاعت الزم اس//ت، در اين ش//رايط چطور ميتوان به بخشخصوصي کمک ک//رد؟ وي گفت: اينکه گفته ميشود سرعت واگذاريها مطلوب نيست، کاما روشن است به چه علت! زيرا موفقيت در مزايدهها بس//يار کم است که آن هم به قيمت پايه مزايدهها ميشود که بسيار باالست، متاسفانه هيات چهار نفره کاما محافظه کارند. وي گفت: رد ديون به معناي خصوصيس//ازي نيست، در س//الهاي گذش//ته 162 هزار ميليارد تومان مصوبه توليد ش//ده بود تا سهام دولت براي رد ديون به طلبکاران پرداخت ش//ود که با آمدن دول//ت يازدهم اين روند متوقف ش//د و آن 13 ه//زار ميليارد تومان به مصوبات دولت دهم باز ميگش//ت وگرنه در طول اين سه سال و اندي هيچ رد ديوني صورت نگرفته است. وي افزود: ما در کشورمان از بخشخصوصي و پر و بال گرفتن آن هراس داريم تا مبادا بعدها متهم ش//ويم، ما بايد با بخشخصوصي آشتي کنيم اگرچه فساد در آن هست همانند بخش دولتي اما نبايد در مقابل آن ايستاد. انتقادازواگذاريها شقاقي کارش//ناس اقتصادي ديگر مهمان برنامه تيتر امش//ب گفت: در سال 84 سياست اصل «44» اباغ ش//د و اکنون حدود 11 سال از اجراي آن گذشته است. وي با اشاره به اينکه 15 درصد واگذاريه//ا بخشخصوصي واقعي است، گفت: وقتي از اقتصادي دولتي به سمت خصوصيسازي حرکت ميکنيم، منافع نانوشته و غيرعلني وجود دارد که مانع از روند انجام اين کار ميشود. اين کارش//ناس اقتصادي با بيان اينکه اجراي سياس//تهاي اصل «44» قانون اساس//ي بايد آسيبشناسي ش//ود، افزود: اين اصل 5 بند اصلي داش//ت که همه آنها در بند »ج« خاصه ميش//د و قرار بود از بزرگ شدن دولت جلوگيري شود، اما روز گذشته با تاسيس شرکتهاي دولتي جديد عما دولت بزرگتر شده است. وي گفت: بايد جلو ذينفعان و مانع تراش//ان اجراي خصوصيس//ازي و واگذاريها ايس//تاد و بايد اصل خصوصيسازي با رويکرد فعال ک//ردن بخشخصوصي و مردمي بايد در مسير درس//تي پيش رود. شقاقي افزود: روش مذاکره و توسعه بورس از جمله روشهاي توسعه بخشخصوصي است. افزايش توليد و اشتغال با مکانيزم جلوگيري از گستردگي دولت و رونق توليد بخشخصوصي امکانپذير است. او گفت: از واگذاري مبلغ 200 هزار ميليارد تومان ارزش سهام دولتي حدود 40 هزار ميليارد تومان باقي مانده است که آن هم مربوط به بنگاههاي بسيار نامناسب و ورشکسته است که هنوز باقيمانده و واگذار نش//ده است. وي افزود: بهبود سازمان کارآمد و بخشخصوصي و مش//ارکت مردمي هدف اصلي اصل «44» قانون اساس//ي بود اما سيس//تم غيردولتي و شبه دولتي مانع اين کار ميشود از طرفي وقتي بخشخصوصي نتواند با نداشتن مشکل نقدينگي و سود بانکي به توليد و اشتغال برسد، کارايي چنداني نداشته است. ش//قاقي گفت: 25 درصد از واگذاريها س//هام دولت//ي رد ديون بوده و اين خ//اف واگذاري سهام دولتي به مردم و بخشخصوصي است و پرداخت ديون در تعهد دولت بوده است. وي با انتقاد از واگذاري سهام عدالت و ناکارآمدي آن افزود: 40 درصد از سهام دولتي در قالب سهام عدالت بين 40 ميليون نفر واگذار شد که هنوز شرکت و مقدار سهم مشخص نيست از طرفي ش//رکتهاي رده سوم و چهارم مشکلدار باقي مانده اس//ت. حسين ساح ورزي، نايب رييس اتاق ايران در ارتباط تلفني با برنامه تيتر امشب گفت: بخشخصوصي کماکان معترض فرآيند خصوصيس//ازي و واگذاريها است. او افزود: با توجه به اينکه مقام معظم رهبري سياستهاي اص//ل «44» را اب//اغ فرمودند همه ما منتظر رخ دادن انقاب//ي در اقتصاد کش//ور بوديم اما روز گذشته ش//اهد روند کند خصوصيسازي و واگذاريها هس//تيم ب//ا توجه به اينکه نصف اين واگذاريها در سالهاي 84 تا 94 از طريق مزايده، 10 درصد از طريق بورس و 25 درصد فرا بورسو51درصدهمازطريقمذاکرهانجامشد. نايب رييس اتاق ايران گفت: هنوز از نظر فرهنگي در بدنه دس//تگاهها نپذيرفتهاي//م که موضوع خصوصيس//ازي راه حل نجات اقتصاد کشور است ولي با ديده ترديد به اين موضوع نگريسته ميش//ود و با بررس//ي اجمالي روي تصميمات هيات واگذاري طبق بررس//ي دانشگاه صنعتي شريف نشان ميدهد واگذاريها به درستي انجام نشده است. ساح ورزي با اشاره به فلسفه درست واگذاري گفت: در همه جاي دنيا زماني واگذاري منجر به شکوفايي ميشود که همراه با اصاح ساختار باشد و بايد مشخص شود چه ميزان از واگذاريها واقعا به بخشخصوصي واگذار شده و چه ميزان بابت رد ديون واگذار ش//ده است؟ وي افزود: واگذاريها بايد توجيهپذير و با قيمت واقعي باش//د تا منجر به بازگشت شرکتها به عرصه فعاليت و اقتصاد شود و در اين راستا هم بايد دستگاههاي نظارتي با نگاه توسعهيافتهتري با موضوع خصوصيسازي و واگذاريها برخورد کنند و واگذاريها س//رعت بيش//تري به خود بگيرند همچنين تعداد شرکتهاي بيشتري در فهرست واگذاري قرار گيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.