دولت حق سلب مالکيت 50 درصدي سهام عدالت مردم را ندارد

Jahan e-Sanat - - News -

رييس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به تشکيل کميته تخصصي بررسي مصوبه دولت براي سهام عدالت و ارائه گزارش دولت و مرکز پژوهشها ظرف 15 روز آينده گف//ت: دولت به هيچ عنوان حق س//لب مالکيت مردم را که معادل 50 درصد از ارزش س//هام عدالت است، ندارد. ب//ه گزارش واحد مرک//زي خبر پورابراهيمي با اش//اره به خروج هفت شرکت دولتي از سبد سهام عدالت گفت: اين شرکتها پربازده و پرسود بودهاند و اين اقدام دولت با بند 5 آييننامه توزيع سهام عدالت مغاير است. او افزود: دولت در راستاي اين اقدام گفته بود که اين شرکتها ميخواستند به پرداخت سود اقدام کنند اما مطالبات مردم تصميمگيري درس//ت در مورد اصل سهام اين شرکتهاست که پس از 10 س//ال چرا بايد بهجاي پرداخت سود به مردم برگهاي داده شود به نام سهام عدالت، معلوم نيست. اين برگه چه خاصيتي خواهد داشت بايد منتظر ماند و ديد. پورابراهيمي ادامه داد: کميتهاي تخصصي براي بررس//ي اين مطالبات تشکيل ش//ده و بناس//ت در 15 روز آينده گزارش دولت و مرکز پژوهشها دريافت کند. اس//تناد ما اين اس//ت که دولت به هيچ عنوان حق سلب مالکيت مردم را که معادل 50 درصد از ارزش س//هام عدالت است ندارد. اين نماينده مجلس افزود: يکي از اين شرکتها پااليشگاه اصفهان است که پيشبيني سال قبل اين مجموعه نسبت به سال قبلش دو و نيم برابر نس//بت به پيشبينياش س//ودآوري داشته است. رييس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: پااليشگاه آبادان جايگزين پااليشگاه اصفهان شده است که براساس بررسيهاي انجام شده نهتنها جزو مجموعههاي کمبازده است بلکه به زياندهي هم رسيده است. او گفت: مجموعه سبد سهام عدالت نميتواند با مصوبه دولت تغييري کند. بايد اين اقدامات سروسامان بگيرد مجلس هم همه تاش خود را ميکند تا حقي از مردم تضييع نشود. پورابراهيمي ادامه داد: اگر ش//رکتهاي موجود در س//بد سهام عدالت را به ش//يوه فعلي اداره کنيم بدون ش//ک ايجاد ناامني و نگراني برايشان فراهم ميآورد و اين نگراني مربوط به اين هفت ش//رکت نيست. معتقديم با گذشت 10 سال از آغاز س//هام عدالت مردم خيري از اي//ن موضوع نديدهاند بلکه دو ميليون نفر از اين تعداد از دنيا رفته و از سهام عدالت بينصيب ماندهاند. عدم اعمال حق مالکيت مردم نسبت به سهام عدالت سبب بيعدالتيهاي بسياري شده است زيرا مديريت سهام عدالت در شرکتهاي خصوصي بسياري را شاغل کرده و مردم از آن بيخبر هستند. رييس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: طبق برآورد ما حدود س//ه هزار و 600 ميليارد تومان س//ود شرکتهاي سهام عدالت است که نيمي از اين مبلغ به مردم و نيمي به دولت تعلق دارد. تقس//يم اين مبلغ به حدود 50 ميليون نفر به رقم هزار و 800 ميليارد تومان ميرس//يم يعني سالي 63هزار تومان به هر فرد ميرس//د يعني فقط ماهانه س//ه ه//زار تومان. پورابراهيم//ي ادامه داد: طبق بررس//يهاي ما حدود 250 نفر به شکل مافيايي در اقتصاد کشور وجود دارند که نه به دولت پاسخگو هستند نه به مردم ادامه اين وضعيت براي کشور تبعات بدي بهدنبال خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.