پيشبيني993 ريالي»سخزر«

Jahan e-Sanat - - News -

آلومراد صورتهاي مالي شش ماهه نخست سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 95 را با سرمايه 49 ميليارد و 535 ميليون ريال به صورت حسابرسيشده منتشر کرد. شرکت آلومراد در نيمه نخست سال مالي 95 مبلغ 43 ميليارد و 653 ميليون ريال درآمد عملياتي داشت. از درآمد اين شرکت بهاي تمامشده درآمدهاي عملياتي کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ دو ميليارد و 303 ميليون ريال رسيد. از سود ناخالص دوره نيز هزينههاي فروش، اداري و عمومي و هزينههاي عملياتي کسر شد و سود عملياتي دوره به مبلغ يک ميليارد و 58 ميليون ريال محاسبه شد. از سود عملياتي دوره نيز هزينههاي مالي و ماليات کسر شد و سود خالص دوره به مبلغ يک ميليارد و 273 ميليون ريال رسيد و بر اين اساس مبلغ 26 ريال سود به ازاي هر سهم محقق شد. يادآوري ميشود زيان خالص »فمراد« در دوره مشابه سال گذشته 31) شهريورماه ،(1394 مبلغ دو ميليارد و 506 ريال و زيان به ازاي هر سهم 51 ريال اعام شده است.

س//يمان خزر پيشبيني درآمد هر س//هم سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 96 را با سرمايه 230 ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده اعام کرد. شرکت سيمان خزر پيشبيني سود هر سهم سال مالي 96 را مبلغ 399 ريال اعام کرده است که نسبت به EPS سالجاري معادل48 درصد افزايش نشان ميدهد. پيشبيني درآمد اين شرکت در سال مالي69 در مقايسه با سال مالي جاري شامل افزايش62 درصدي فروش خالص و درآمد ارائه خدمات، افزايش55 درصدي سود ناخالص، افزايش401 درصدي سود عملياتي و همچنين افزايش48 درصدي سود خالص است. »سخزر« سود خالص در سال مالي منتهي به92 اسفند 96 رامبلغ19 ميلياردو507 ميليونريالبرآوردکردهاست.همچنيناينشرکت،داليلتغييراتدورهمنتهيبه92 اسفند69 را کاهش قابل ماحظه تخفيفات فروش سيمان و برنامهريزي در جهت کاهش هزينهها باعث افزايش سود خالص پيشبيني سال 1396 نسبت به سال و1395 افزايش هزينههاي مالي ناشي از دريافت تسهيات در سال آتي اعام کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.