پيشبيني 1786 ريالي »کخاک«

Jahan e-Sanat - - News -

صنايع خاک چيني ايران، پيشبيني درآمد هر س//هم سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 96 را با سرمايه ثبت شده 175 ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده اعام کرد. شرکت صنايع خاک چيني ايران نخستين پيشبيني سود هر سهم سال مالي 96 را مبلغ يکهزار و 786 ريال اعام کرده اس//ت که نس//بت به EPS سالجاري معادل هشت درصد افزايش نش//ان ميدهد. پيشبيني درآمد اين شرکت در سال مالي 96 در مقايسه با سال مالي جاري شامل افزايش 13 درص//دي فروش خالص و درآمد ارائه خدمات، افزايش 11 درصدي س//ود ناخالص، افزايش هشت درصدي س//ود عملياتي و همچنين افزايش هشت درصدي سود خالص است. »کخاک« سود خالص در س//ال مالي منتهي به 29 اس//فند 96 را مبلغ 312 ميليارد و 480 ميليون ريال برآورد کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.