اعالم نخستين پيشبيني»غنوش«

Jahan e-Sanat - - News -

نوش مازندران پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 96 را با سرمايه 50 ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده اعام کرد. ش//رکت نوش مازندران نخستين پيشبيني سود هر سهم سال مالي 96 را مبلغ 152 ريال اعام کرده است که نسبت به EPS سالجاري معادل چهار درصد افزايش نشان ميدهد. پيشبيني درآمد اين ش//رکت در س//ال مالي 96 در مقايس//ه با سال مالي جاري شامل کاه//ش 11 درصدي فروش خالص و درآمد ارائه خدمات، کاهش 10 درصدي سود ناخالص، افزايش 28 درصدي سود عملياتي و همچنين افزايش چهار درصدي سود خالص است. »غنوش« سود خالص در سال مالي منتهي به 29 اس//فند 96 را مبلغ هفت ميليارد و 579 ميليون ريال برآورد کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.