شفافسازي پيشبيني ايران دارو

Jahan e-Sanat - - News -

ايران دارو پيشبيني درآمد هر س//هم س//ال مال//ي منتهي به 29 اس//فند ماه 96 را با س//رمايه ثبت ش//ده 240 ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده اعام کرد. شرکت ايران دارو نخستين پيشبيني سود هر سهم سال مالي 96 را مبلغ 585 ريال اعام کرده است که نسبت به EPS سالجاري معادل 16 درصد افزايش نشان ميدهد. پيشبيني درآمد اين شرکت در سال مالي 96 در مقايسه با سال مالي جاري شامل افزاي//ش 16 درصدي فروش خالص و درآمد ارائه خدمات، افزايش 19 درصدي سود ناخالص، افزايش 19 درصدي سود عملياتي و همچنين افزايش 16 درصدي س//ود خالص است. »ديران« سود خالص در سال مالي منتهي به 29 اس//فند 96 را مبل//غ 140 ميليارد و 320 ميليون ريال برآورد کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.