اعالم پيشبيني سود سال 96 »غسالم«

Jahan e-Sanat - - News -

سالمينپيشبينيدرآمدهرسهمسالماليمنتهيبه92اسفندماه 96 را با سرمايه 300 ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده اعام کرد. شرکتسالميننخستينپيشبينيسودهرسهمسالمالي69رامبلغ 258 ريال اعام کرده است که نسبت به EPS سالجاري معادل هفت درصد کاهش نشان ميدهد. پيشبيني درآمد اين شرکت در سال مالي 96 در مقايسه با سال مالي جاري شامل افزايش پنج درصدي فروش خالص و درآمد ارائه خدمات، افزايش شش درصدي سود ناخالص، کاهش دو درصدي سود عملياتي و همچنين کاهش هفت درصدي سود خالص است. »غسالم« سود خالص در سال مالي منتهي به 29 اسفند 96 را مبلغ 77 ميليارد و 476 ميليون ريال برآورد کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.