پوشش 77 درصدي پيشبيني »پخش«

Jahan e-Sanat - - News -

پخش البرز پيشبيني درآمد هر س//هم س//ال مالي منتهي به 30 اسفندماه 95 را با سرمايه 450 ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده منتشر کرد. شرکت پخش البرز سود هر سهم سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 95 را مبلغ 327 ريال برآورد و اعام کرد طي دوره 9 ماهه اين سال مالي با شناسايي 251 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 77 درصد از پيشبينيهايش را پوشش داده است. همچنين »پخش« سود خالص دوره 9 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 95 را مبلغ 130 ميليارد و 491 ميليون ريال اعام کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.