بخش خصوصی به شکست خصوصیسازی واکنش نشان داد؛ مسیر غلط دولت

Jahan e-Sanat - - News - همین اطراف

بازرگانی- با اینکه بارها صاحبنظران اقتصادی نس//بت به ب//زرگ بودن بدنه دول//ت و رانت و افزایش فساد در دستگاههای کشور هشدار داده و خواستار کوچکسازی دولت ش//دهاند اما همچنان مسیر خصوصیس//ازی به درس//تی طی نمیش//ود و دولت به جای نظارت بر امور، بیش//تر دخالت میکند. بر همین اس//اس عضو هیات رییسه اتاق ایران گفت: زمینه رونق تولید، اشتغالآفرینیورشدهشتدرصدی که در برنامه ششم توسعه وعده داده شده، فراهم نیست.

محمدرضا انص//اری اظهار کرد: مقدمه و الزام اولیه اشتغالآفرینی تولید، رشد و رونق اقتصادی است. اما محقق شدن تولید و اشتغال در تماماینمدتاسیرنگاهبنیادیغلط در کشور است.

وی بی//ان کرد: اولین مس//اله، خصوصیسازی اس//ت. اتاق ایران و بخشخصوصی صحب//ت از این میکنندکهاقتصادبهبخشخصوصی واقعی منتقل شود ولی این مساله اتفاق نمیافتد. در صورتی که اقتصاد به بخشخصوصی واگذار نشود، باقی کارها نوعی وصله پینه است.

انصاری درباره رش//د اقتصادی گفت: رشد را بهدرستی در سه بخش دیدهاند؛ فروش نفت، بهرهوری 2/8) درصد( و سرمایهگذاری خارجی. اما رشد هشت درصدی اقتصادی که دولت درباره آن گفته است نیاز به الزاماتی دارد که باید به الزامات این رشد هم اشاره شود. بستر اصلی رشد اقتصادی، تولید و اشتغال، توسعه بخشخصوصیاست.بهنظرنمیآید دولت با شرایط فعلی، قصد توسعه بخشخصوصی را داشته باشد.

خصوصیس/ازی و نی/از ب/ه نقدینگی

انص//اری معتق//د اس//ت قصه خصوصیسازی در ایران به شهادت آم//ار و ارق//ام موفق نبوده اس//ت. به گفت//ه وی، دلیل ای//ن ناموفق بودن به نگاه غلطی برمیگردد که موقع خصوصیس//ازی جاری بود. نی//از فوری به نقدینگی در پش//ت خصوصیسازی، این پروژه را محکوم به شکست کرده است.

به گفت//ه عضو هیات رییس//ه ات//اق ایران، در هی//چ کجای دنیا واگذاری و خصوصیس//ازیهای موف//ق اینگونه نب//وده که فقط با عاملی//ت پول پ//روژهای به فردی واگذار ش//ود. در دنی//ا پروژهها به کسانی واگذار میشود که مطمئن باشند اش//تغالآفرینی میکند و صنعت را میشناس//د. کسانی که با پول صنعتی را میخرند دنبال اشتغالزایی نیستند؛ آنها به دنبال س//ود خود هس//تند. برای همین طبق آمار مواردی که واگذار شده، موفق نبوده است. راهکارهاییبرایاشتغالآفرینی عضو هیات رییس//ه ات//اق ایران گفت: گام اول در اش//تغالآفرینی، تقوی//ت اقتصاد خصوصی اس//ت ول//ی این حوزه اس//یر نگاه غلطی اس//ت که اجازه رش//د را به اقتصاد بخشخصوصی نمیدهد. مس//اله دوم تامین سرمایه، سرمایهگذاری خارجی است.

انصاری معتقد اس//ت: دولت در مسیر انحرافی قدم برمیدارد و برای جذب س//رمایه خارجی بیشترین تالش و همت خود را گذاشته است ولی به نظر میرسد در سطح کالن کش//ور چنین باوری وجود ندارد؛ اگرچه سرمایهگذاری خارجی یکی از راههای رش//د اقتصادی و توسعه اقتصادی است نه همه آن.

ویتصریحکرد:تجربهکشورهای دنیا، بعد از جنگ جهانی دوم بارها ثاب//ت کرده ک//ه س//رمایهگذاری خارجی بهتنهایی، راهگشای توسعه کشور نیس//ت. باید به ظرفیتها و پتانس//یلهای داخلی هم توجه و س//اختارهای اقتص//ادی در داخل کش//ور اصالح ش//ود. ام//ا به نظر نمیرسد که سیاستگذارها بخواهند دست به چنین اصالحی بزنند.

انصاری ب//ه نقش اتاق ایران هم اشاره کرد و گفت: اتاق ایران میتواند در این مورد نقش مهمی داش//ته باش//د. اتاق میتواند مبانی بنیادی و زیربنایی اقتصاد را بررس//ی و آن را مطرح کند. البته این موارد چند مورد بیشتر نیس//تند که میتواند بسترساز اقتصاد و تولید و اشتغال باشد.

ویدربارهاینمبانیگفت:مساله، تقویتبخشخصوصیاست.بهگفته وی، این خوشخیالی دولت است که فکر کند همه سرمایههای خارجی، جذب دولت خواهد شد یا فکر کند توان جذب و اداره آن سرمایه را دارد. دولت جای خ//وب و جاذبی برای سرمایه خارجی نیست. دولت باید مشکالت پیش پای بخشخصوصی را برطرف کند.

انصاری بیان کرد: اس//تفاده از چنی//ن ظرفیتی مس//تلزم فراهم کردن بس//ترهای مناسب تأمین مالی و توس//عه مش//ارکت بخش عمومی-خصوص//ی از طری//ق ایج//اد زیرس//اختهای قانونی و افزایش انگیزهبخشخصوصی برای مشارکت است.

ب//ه گفت//ه وی دول//ت گرفتار مسایل و مشکالت متعددی است و محدودیت جدی دارد. بخشی از این مشکالت تاریخی به آن به ارث رسیده است. تنها کانال نجات از این وضع، توجه به بخشخصوصی اس//ت اما حتی به نظر نمیرس//د دولت سیاس//ت یکپارچهای را در جه//ت هدایت اقتصادی داش//ته باشد. دولت در باالترین سطح هم سیاست یکپارچهای برای حمایت از بخشخصوصی ندارد. هرکدام از وزرا خود تصمیم میگیرند و تابع استراتژی واحد دولت نیستند. بخشخصوصیگرفتاراست انصاری اظهار کرد: باید مسایل و مشکالت بخشخصوصی برطرف شود؛ بخشخصوصی هم در داخل با مش//کالت روبهرو اس//ت و هم در عرص//ه بینالمللی، مس//ایل و مش//کالت بانکی دستوپای آنها را بسته است.

انصاری معتقد است: عامل اول برای اش//تغالزایی، حرکت اقتصاد به سمت استفاده از ظرفیتهای تولیدی استفادهنشده است که باید برای آن برنامهریزی شود.

او عام//ل دوم را نیروهای//ی میداند که رش//د م//داوم اقتصاد پس از رس//یدن به اشتغال کامل را در بلندمدت تضمین میکنند. انباش//ت س//رمایه و پیش//رفت تکنولوژی از این دستهاند.

بهرهوری ممکن نیست عضو هیات رییس//ه اتاق ایران گفت: وج//ود قوانی//ن و مقررات متع//دد و مخ//ل فعالیته//ای بخشخصوص//ی و فرآینده//ای ناکارآم//د ارائه خدم//ات عمومی از عوامل مه//م ضعف انگیزههای تولید و سرمایهگذاری در کشورند. در این شرایط چگونه ممکن است که بهرهوری واحدهای اقتصادی به حدی برس//د که باعث رش//د اقتص//اد ش//ود یا زمین//ه را برای اشتغالآفرینی فراهم کند؟!

صحبتهای صادراتی ش/بیه شعار است

وی ب//ا بیان اینک//ه صادرات و تولی//د صادراتمحور، راهی برای اشتغالآفرینی است، خاطر نشان کرد: وقت//ی ما در زمینه صادرات صحب//ت میکنیم، این صحبتها ش//بیه شعار اس//ت. چون اقدامی ب//رای توس//عه ص//ادرات انج//ام نمیدهیم. صادرات به معنی این است که از تقاضای رایگان خارج از مرزه//ای خود اس//تفاده کنیم. در رقابته//ای بینالمللی حضور داشته باش//یم تا تولید و اشتغال پایدار موفق ش//ود. این تمهیداتی میخواهد و به نظر نمیرسد عزم ملی منس//جمی دنب//ال این قصه باشد تا صادرات را توسعه دهد.

وی ادامه داد: ما به توسعه چهار و پن//ج میلی//ارد دالری دلخوش کردهایم درحالی که ظرفیت 600 میلی//ارد دالری برای 80 میلیون جمعیت در حوزه صادرات وجود دارد که ما فقط از چند درصد آن استفاده میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.