گوجهسبزکیلویی001 هزارتومان!

Jahan e-Sanat - - News -

با اینکه به گفته برخی مسووالن تا حدودی جلوی ورود میوه قاچاق ب//ه میادین می//وه و ترهبار گرفته ش//ده ولی به علت ازدیاد مبادی قاچ//اق در مرزهای کش//ور و باال ب//ودن حجم میوهه//ا در مبادی قاچ//اق همچن//ان ش//اهد ورود پرتقال قاچاق به میادین هستیم. البته قیمت برخی از پرتقالهای قاچ//اق با توجه به کیفیتش//ان ب//ا یکدیگر متفاوت اس//ت. اما به گفته رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، پرتقال ترکیهای با توجه ب//ه نامطلوب بودن کیلویی س//ه تا چهار هزار تومان و پرتقال مصری ب//ا کیفیت خوب کیلویی لذا از پیمانکاران دارای صالحیت پیمانکاری از وزارت کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه در رشتههای خدمات، تاسیسات و تجهیزات، آب و واجد شرایط و سوابق کاری مرتبط دعوت می شود در تاریخ اعالم شده و در ساعات اداری جهت دریافت و پاسخگویی اسناد به اداره قراردادها و یا جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه ملی اطالعرسانی مناقصات بهآدرس مراجعهنمایند.شناسه32417 )ضمناهزینهآگهیروزنامهبعهدهبرندهمناقصهمیباشد( هفتهزار توم//ان در بازار میوه و ترهبار به فروش میرسد.

ای//ن در حالی اس//ت ک//ه بازار نوبرانهه//ا ای//ن روزها داغ ش//ده و گوجهسبز قصرشیرین از چند روز گذش//ته وارد بازار شده که قیمت آن بین 80 هزار تا 100 هزار تومان است و در روزهای آینده گوجهسبز باکیفیت از شهرهایی چون گرمسار، ساوه و قم به بازار میآید.

در همین راستا حسین مهاجران با اشاره به اینکه گوجهسبز نوبرانه وارد بازار ش//ده، گفت: قیمت هر کیلو چاقاله بادام نوبرانه نس//بت به هفتههای گذشته کاهش یافته و در ح//ال حاضر بین 25 هزار تا 35 هزار تومان به فروش میرسد و قیمت هر کیلو توتفرنگی بوتهای بین 12 هزار تا 15 هزار تومان و توتفرنگی بوتهای بین 8 هزار تا 14 هزار تومان است.

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با اشاره به ورود پرتقالهای جدی//د داخلی از انبار به میادین از روزهای آینده تصریح کرد: تا چند روز دیگر پرتقالهای دپو شده برای تنظیم بازار میوه و کنترل قیمتها در میادین توزیع خواهد شد تا شاید از این طریق شاهد کنترل قیمتها در سطح شهر باشیم.

مهاج//ران اظهار ک//رد: قیمت سیب با توجه به افزایش قیمت تا سقف کیلویی هشت هزار تومان در میادی//ن با کاهش روبهرو بوده و سیب قرمز به کیلویی سه هزار تا پنج هزار تومان و سیب زرد به کیلویی چهار هزار تا ش//ش هزار تومان رسیده است.

مهاجران با اش//اره به افزایش قیم//ت موز در ایام ن//وروز گفت: قیم//ت هر کیلو موز در ایام نوروز با افزایش بسیار روبهرو شده و به قیم//ت هر کیلو پنج هزار و 200 تومان تا کیلویی شش هزار و 700 ت//ا 8 هزار تومان در میادین میوه و ترهبار رس//یده که بعضا ش//اهد ف//روش این میوه ت//ا کیلویی 12 هزار توم//ان در واحدهای صنفی درس//طح ش//هر بودیم و در حال حاض//ر نیز قیمت هر کیلو موز به چهار هزار و 800 تومان در میادین میوه و ترهبار رسیده است.

وی در توضی//ح قیمت س//ایر میوههای گف//ت: قیمت هر کیلو خی//ار گلخانهای بدون تغییر بین دو هزار و 500 تا سه هزار و 500 توم//ان و هر کیلو خی//ار بوتهای بین یک هزار و 500 تا دو هزار و 500 تومان است؛ به عالوه قیمت ه//ر کیل//و گوجه فرنگی از س//ه ه//زار و 500 تومان در ایام نوروز کاه//ش یافته و ب//ه دو هزار تا دو هزار و 500 تومان رس//یده و هر کیلو کیوی درشت بین پنج هزار تا ش//ش هزار تومان و کیوی ریز بین سه هزار تا چهار هزار و 500 تومان است.

ریی//س اتحادیه فروش//ندگان میوه و س//بزی در این باره ادامه داد: هر کیلو س//یبزمینی بعد از افزای//ش قیمت تا دو هزار و 500 تومان در ایام عید به کیلویی یک هزار و 500 ت//ا یک هزار و 800 توم//ان رس//یده و هر کیل//و پیاز بدون تغییر بین 600 تا یک هزار تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.