12

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم-درحالیکهطیروزهایاولیهسالجاریوبهبهانههاییهمچون افزایشدستمزد،نرخبرخیمحصوالتمانندانواعلبنیاتبدونهیچمجوزی باال برده شده است، بررسی بازار نشان میدهد قیمت آبمیوه و شربتهای میوهبرخیازبرندهانیزدرابتداییترینروزهایسالجاریافزایش5/21 تا 25 درصدییافتهبهطوریکههرآبمیوه002 میلیلیترییکبرندپرفروش از 1200 تومان به 1500 تومان رسیده و هر شربت میوه 600 سیسی از هشتهزارتومانسالگذشتهبه9 هزارتوماندرسالجاریتغییرقیمت پیدا کرده است.

بهگفتهبرخیفروشندگان،قیمتبیشترآبمیوههادرسالجاریافزایش یافته است بهطوری که اکنون این محصوالت حتی نرخی باالتر از انواع شیر با میوهوکاکائوپیداکردهاند.حالباتوجهبهاینکهسازمانحمایتهرگونهافزایش قیمت را منوط به مجوز کرده است باید منتظر ماند و دید افزایش قیمتهای اخیر نیز بدون مجوز بوده یا با هماهنگیهای الزم این سازمان در آستانه سال جدید و چند ماه مانده به فصل گرم صورت گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.