دالر ارزان به قاچاق دامن میزند!

Jahan e-Sanat - - News -

ب//ه گفته برخی فع//االن بازار، تعرفههای وارداتی گران تنها عامل به هم ریختگی بازار و افزایش قاچاق نیس//ت بلکه دالر ارزانقیمت باعث میشود واردات غیرقانونی کاال به کش//ور افزایش پیدا کند. در همین راستا رییس ات//اق بازرگان//ی ایران و چین با تاکی//د بر اینکه تعرفهه//ای وارداتی برای کاالهای مصرفی ضروری اس//ت، گفت: آنچه بیشتر باعث قاچاق میشود، دالر ارزان است.

اس//داهلل عسکراوالدی با تاکید بر لزوم مبارزه با قاچاق درباره تعرفههای وارداتی گفت: تعرفههای وارداتی برای کاالهای مصرفی واقعا ضروری است زیرا این کاالها را میتوان در داخل کشور تولید کرد و نیازی به وارد کردن با نرخ ارزان نیست.

وی ادامه داد: اگر کاالیی در کشور تولید نمیشود، باید تعرفهاش کاهش پیدا کند زیرا در داخل کش//ور مصرف آن احس//اس میشود اما کاالیی که در داخل تولید میش//ود نباید اجازه داد وارد ش//ود.این فعال اقتصادی با اش//اره به اینکه ورود کاالهای مصرفی که میتوانیم در داخل تولید کنیم، اقتصاد ما را دچار آس//یب میکند، اظهار داش//ت: یکی از مشکالتی که در حوزه تعرفهها وجود دارد، مربوط به پارچه است که مصرف بسیار زیادی در کشور داریم. اگر بتوانیم انواع و اقسام آنها را تولید کنیم، باید برای ورود آن تعرفه گذاشت.رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به اقتصاد مقاومتی اشاره و بیان کرد: رهبر معظم انقالب چند سال است بر اقتصاد مقاومتی با نامهای مختلف تاکید میکنند که امسال نیز تولید و اشتغال را نام نهادند. اگر تولید نداشته باشیم، نمیتوانیم اشتغال هم داشته باشیم. اگر قرار باشد دروازهها را باز و مصرف کنیم، اشتغالی ایجاد نمیشود زیرا با مصرف کاالهای مصرفی اشتغالی باقی نخواهد ماند.

وی با انتقاد از واردات میوه، اظهار داشت: حدود 120 میلیون تن محصول کشاورزی، باغی و زمینی تولید میکنیم که معموال 30 درصد آن را صادر میکنیم. سال ‪117 49،‬ میلیون تن تولید محصول داشتیم که 20 میلیون تن آن را صادر و بقیه را برای داخل مصرف کردیم.عس//کراوالدی تولید را عامل اش//تغال عنوان کرد و گفت: تولید، سرمایهگذاری داخلی را میطلبد و نیاز خاصی به س//رمایهگذاری خارجی نداریم مگر تولید سنگین. عموما صنایع کوچک و متوس//ط بین 10 تا 20 میلیون تومان قابل ایجاد ش//دن هستند و نیاز به سرمایهگذاری خارجی نداریم.

وی با اش//اره به تسهیالت بانکی به عنوان یکی از معضالت ایجاد تولید ابراز داشت: وقتی دولت اعالم میکند تورم 9 درصد است، چگونه بانکها 22 درصد بهره میدهند. شورای پول و اعتبار که در اردیبهشتماه جلسه دارد، باید در این باره تصمیم بگیرد و در این کار جس//ارت داش//ته باشد تا بهرهها را کاهش دهد.

این فعال اقتصادی با اش//اره به باال بردن تعرفه برخی کاالهای وارداتی توس//ط مجلس، عنوان کرد: با توجه به ش//رایط جوی مناسبی که داشتیم برخی از کاالهایی که س//ال گذشته وارد میکردیم، امسال وارد نمیکنیم مانند لوبیا.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.