برنامهریزیبرایافزایشکیفیتنان

Jahan e-Sanat - - News -

ایرنا- به منظور ارتقای کیفیت نان در سالجاری، قرار است در مرحله نخست002نانواییبهدستگاههایاتوماتیکتصفیهآبمجهزشوند.همچنین به تازگی با سازمان فنی و حرفهای کشور قراردادی منعقد شده تا از ابتدای اردیبهشتماه امسال نانوایان، کارگران و افرادی که به تازگی به این عرصه ورود کردهاند، با شرکت در کالسهای آموزشی بتوانند نان کیفیتر تولید کنند و به دست مردم برسانند.

دراینراستامدیرعاملاتحادیهنانواییهایکشوربهتشریحبرنامههایاین اتحادیهدرسال69 پرداختوازبرنامهریزیبرایبرگزاریدورههایآموزشی و سبوسدار کردن آرد برای ارتقای کیفیت نان خبر داد.

قاسمزراعتکارافزود:اکنوننانواییهادربرخیازمناطقبهدلیلباالبودن سختی آب (PH) با مشکل تصفیه آن مواجه هستند زیرا این موضوع در کیفیت نان بسیار موثر است. بنابراین طبق قرارداد شرکت تعاونی نانوایان با دانشگاه شهید بهشتی، مقرر شده آب مصرفی نانواییها در برخی از مناطق موردآزمایشسختیقرارگیرد.زراعتکاریکیدیگرازبرنامههایایناتحادیه درسال69 رااستفادهازآردهایکاملبرایتولیدنانباکیفیتدانستوادامه داد: اکنون برنامه استفاده آرد سبوسدار )آرد کامل سنگک( را برای تمامی نانواییهای سنتی کشور در دستور کار داریم.

وی اضافه کرد: برای اجرای این طرح برنامه بازدید از کشورهای پیشرو در این عرصه را مورد تاکید قرار دادهایم تا با آگاهی از روشهای تخصصی تولید گندم و آرد کامل بتوانیم طبق استانداردهای موجود این امر را در کشور پیادهسازیکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.