تاکیدمجلسبرافزایشتولیداتصادراتمحور

Jahan e-Sanat - - News -

باشگاه خبرنگاران- به گفته بسیاری از کارشناسان، یکی از مسایلی که میتواند ایران را در آینده نزدیک با رشد اقتصادی و شرایط خوب روبهرو کند، توجه به صادرات و توسعه تجارت خارجی است. در همین رابطه عضو کمیسیونصنایعومعادنمجلسگفت:یکیازمهمتریناقداماتدرتوسعه صادرات، سرمایهگذاری برای افزایش تولید است که این امر باید با اولویت تولیدات صادرات محور صورت گیرد.

محسنکوهکناظهارکرد:تولیداتصادراتمحوربایددوویژگیکیفیت باال و پایین بودن هزینه تمام شده را دارا باشد تا توان رقابت را در بازارهای جهانی داشته باشد و به این صورت به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی جامهعملبپوشاند.ایننمایندهمجلسباتاکیدبراینکهحفظمزیتنسبیو افزایشسرمایهگذارینکاتمهمتولیدهستند،گفت:اگرمسایلاقتصادیرا درست تعریف کنیم و تولید کاالهایی مانند فرش، صنایع دستی، خشکبار و زعفران را که در آن مزیت نسبی وجود دارد، افزایش دهیم میتوانیم با امنیت سرمایهگذاری رونق اقتصادی، تولید و اشتغال ایجاد کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که مشکالت تولید در سالهای اخیر چه بوده، تصریح کرد: رکود حاکم بر بازار مهمترین معضل تولید در کشور بود ضمن اینکهبرآوردهنشدنانتظاراتازبرجامومشکالتمالیاتیمانعازافزایشتولید شد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: با تزریق منابع مالی میتوان مشکالت مالیاتی را حل کرد و همچنین گسترش ارتباطات بانکی گام موثری در ایجاد تحرک و رونق اقتصادی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.