وعده ثبات قیمت سوسیس و کالباس تا شهریور

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- آنطور که دبیر انجمن فرآوردههای گوشتی اعالم کرده است، در فرآوردههای گوش//تی سوسیس و کالباس در سالجاری تغییر قیمتی وجودنداشتهواینمحصوالتبهقیمتسال59 بهفروشمیرسد.ایندر حالی است که وی وعده داده تا نیمه سالجاری قیمت سوسیس و کالباس تغییری نخواهد داشت و بعد از این تاریخ نیز بر اساس نرخ تورم و تغییرات احتمالیمواداولیهتعیینمیشود.

مجیدافالکیافزود:درصنعتفرآوردههایگوشتیافزایشقیمتگوشت قرمز و گوشت سفید عامل افزایش قیمت محصوالت صنایع است که تغییر زیادی ندارد.دبیر انجمن فرآوردههای گوشتی ادامه داد: دلیل دوم باال رفتن نرخ فرآوردههای گوشتی برای مصرفکننده، نرخ تورم است که بر این اساس در سال گذشته نیز افزایش قیمتی متناسب )کمتر( تورم اعمال شد.

ویتصریحکرد:درسال59 محصوالتیکهازمرغ تهیهمیشودحدود چهاردرصدومحصوالتگوشتیحدودششدرصدافزایشقیمتداشتهاند کهاینقیمتهاتاسالجارینیزبرقراراست.افالکیدربارهمحلتامینگوشت قرمز مورد نیاز صنایع فرآوردههای گوشتی با بیان اینکه بیشترین مصرف گوشت ما از تولید داخل تامین میشود گفت: 92 درصد گوشت مورد نیاز صنایع فرآوردههای گوشتی، داخلی است و بخش جزیی نیز تحت نظارت دامپزشکی از کشورهایی نظیر برزیل تهیه میشود اما باید در نظر داشت که عمده مصرف گوشت وارداتی برزیلی، مصارف خانگی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.