نشانههاي مثبت از احتمال تمديد توافق اوپک در بازار؛ قيمت نفت رکورد زد

Jahan e-Sanat - - News -

گروه نفت و ان/رژي- قيمت جهاني نفت در پي رايزني عربستان سعودي و ديگر کش//ورهاي عضو اوپک براي تمديد توافق کاهش توليد نفت در نيمه دوم سالجاري ميالدي به بيشترين رقم از ماه آگوست سال گذشتهميالديرسيد.

ميزان ذخاير نفتي جهان در خشکي و روي دريا در حال کاهش يافتن است، ظاهرا تالشهاي اوپک براي کاهش مازاد عرضه و نفتخاموفرآوردههاينفتيبهآراميدرحال بهثمرنشستناست.

سازمان کش//ورهاي صادرکننده نفت )اوپ//ک( ب//ه صراحت اعالم ک//رد: هدف از توافقکاهشتوليدکاهشمازادحدودا003 ميليونبشکهايذخايرنفتخاموفرآوردههاي نفتيکشورهايعضوسازمانهمکاريهاي اقتصاديوتوسعهاياست.

ريچاردمالينسون،تحليلگرموسسهانرژي اس//پکتس در اينباره گفت: طي سه ماهه نخست سالجاري، ميزان ذخاير نفتخام بسيارکمترازسهماههنخستسالگذشته افزايشداشتهوايندرحالياستکهعمليات تعميرونگهداريپااليشگاههايجهانامسال بسيارگستردهتربودهاست.

پيشبين/ي ش/رکتهاي بزرگ جهاني

بهگفتهتجار،شرکتبازرگانيويتولهم ميليونها بشکه نفت ذخيره شده نيجريه در خليج س//الدانهاي آفريقايجنوبي را به فروش رسانده است.بانک نورديک اسايبي در گزارشي اعالم کرد: ميزان ذخاير جهاني نفتازنظرآمارهايهفتگيطيچهارهفته گذشتهبهميزان24 ميليونبشکهکاهش داشته است.براساس اين گزارش: »افزايش ميزان ذخاير نفتخام آمريکا تا به اين جاي سال اندکي موجب سردرگمي شده اما اين مساله از سويي نتيجه کاهش فعاليتهاي پااليشگاهي در آمريکا و از سوي ديگر واردات نفت توسط اين کشور است.در همين حال، صادراتنفتعربستانبهآمريکاکاهشيافته است. به طوري که گزارشها نشان ميدهد، ميزان واردات نفت آمريکا از عربس//تان در هفتهگذشتهمنتهيبه13 مارس42 درصد کاهشداشتهاست.حملونقلنفت888هزار بشکهدرروزبودهکهاينرقمکمترينميزاناز دسامبرسالگذشتهاست.عربستانسعودي اعالمکرد:درمارسروزانه9/9 ميليونبشکه نفت توليد کرده که اين رقم کمترين ميزان کاهش توليد از ژانويه براي اين کشور بوده است.عربستان سعودي ماه گذشته ميزان کاهشتوليدخودرابهکمترينميزاننسبت بهپيشازتصميمبهکاهشتوليدرساندوبه پايينترينحديکهتوافقشدهبود،رسيد. بهگفتهکارشناساندربازارعربستانبيشاز انتظار به اين توافق پايبند است و اين اتفاق خوبيبرايبازاروقيمتهاست.

والاستريت ژورنال در گزارشي آورده که عربستانسعوديبهديگرتوليدکنندگاننفت گفتهکهخواهانتمديدتوافقکاهشتوليد براينيمهدومس//ال7102 ميالدياست. توليدکنندگاناوپکوکشورهايغيراوپکي از جمله روسيه توافق کردهاند که در راستاي پيمان کاهش توليد، عرضه جهاني نفت را روزانه8/1 ميليونبش//کهدرنيمهنخست س//الجاري ميالدي کاهش دهند تا بهاي طاليسياهتقويتشود.

امادرحاليکهبيشترصاحبنظراننسبت به تمديد توافق از سوي اوپک و کشورهاي غيرعضو اين س//ازمان خوشبين هستند، موسسه گلدمن ساکس بر اين باور است که اوپک،سازمانيکهبرايسالهايمتوالينقش تعيينکنندهقيمتنفترابازيميکرد،حال تنها توان تاثيرگذاري بر حجم ذخاير نفتي جهانراداردوتوافقاينسازمانتاثيراساسي برعواملبنياديبازارنخواهدداشت.تحليلگران اين موسسه درباره تمديد توافق بر اين باورند ک//ه اوپک احتماال قب//ل از تصميمگيري درخصوصتمديدتوافقکاهشتوليد،ريسک ازدستدادنسهمخودازبازاردربلندمدترا در برابر سود حاصل از برقراري ثبات در بازار خواهد سنجيد چراکه در حال حاضر اوپک ميتواندبااستفادهازمزيتقيمتپايينتوليد هربشکهنفتدربرابرديگرتوليدکنندگانبه افزايش سهم خود در بازار دست بزند. تداومرشدقيمت برهمين اس//اس قيم//ت نفت پس از سيگنال مثبت تمديد توافق اوپک رکورد زد به طوري که قيمت نفت درياي برنت با 20 سنت افزايش، معادل 3/6 رشد به 56 دالر و 43 سنت در هر بشکه رسيد ضمن اينکهقيمتنفتوستتگزاساينترمدييت آمريکاهمبا81 سنتروندصعوديمعادل 3/4 درصد افزايش 53 دالر و 58 سنت در برابر هر بشکه معامله شد.

توليدکنندگان اوپک و کش//ورهاي غيراوپکي از جمله روسيه توافق کردهاند که در راس//تاي پيم//ان کاهش توليد، عرضه جهاني نفت را روزانه 1/8 ميليون بشکه در نيمه نخست سالجاري ميالدي کاه//ش دهند ت//ا بهاي طالي س//ياه تقويت شود.

ازسويديگرنمايندهاسبقايراندراوپک معتقداست:باوجودافزايشتوليدنفتشيل، تنشهاياخيردرمنطقهخاورميانهموجب شده قيمت نفت روند افزايشي خود را حفظ کند.محمدعلي خطيبي با تاکيد براينکه دو عامل مهم در حال اداره بازار بينالمللي نفت اس//ت، گفت: نخستين اهرم کنترلي قيمتنفتراميتواناسنادوگمانهزنيهايي دانست که دال بر ادامه روند کاهشي توليد نفتاوپکيهاوغيراوپکيبرايششماهآتي است.چنينتصميميميتوانداينشبههرا که ميزان عرضه نفت در بازارها رو به کاهش ميرود، تقويت کند. در چنين ش//رايطي ميتوان به افزايش قيمت نفت اميدوار بود. البته نتيجه نشس//ت اجالس سران اوپک در ماه م//ي 2017 ميتواند تعيينکننده قيمتهاي آتي بازار باشد.به گفته وي، اهرم بعدي که ميتواند زمينهساز افزايش قيمت نفت شود مسايل ژئوپليتيک است. به اين ترتيب که با آغاز ماجراجوييهاي آمريکا به ويژه در منطقه خاورميانه، احتمال درگيري کشورهاي توليدکننده نفت با اين معضل ميتواند ميزان توليد نفتش//ان را کاهش دهد. بررس//ي واکنشهاي اخير بازار نفت نشانميدهدکهناامنيهايموجوددرمنطقه سوريهوبهدنبالآناحتمالحملهآمريکابه کرهشماليونوارغزهميتواندبهروندافزايش قيمتطاليسياهکمککند.

نماينده اس//بق ايران در اوپک تصريح کرد:ناامنيهايبينالملليبهويژهدرمنطقه خاورميانهموجبافزايشقيمتنفتميشود. اين در حالي است که انتظار ميرفت افزايش توليدشيلاويلهاحتياگرمنجربهافزايش عرضه به بازار نشود بهطور طبيعي فرکانس منفيبهبازارارسالکندحالآنکهچنيننشد. البتهبايددرنظرداشتکهتوليدشيلاويلها دامنههزينهايبين03 تا08 دالربرايهر بشکهرادربرميگيرد.حالباوجودخبرهايي ازکاهشميزانذخايرنفتيجهاندرخشکي و روي دريا و نيز تعادل نس//بي بازار جهاني نفت در پي پايبندي اعضا به توافق، ميتوان گفت سياست کاهش توليد اوپک تاکنون موفقيتآميزبودهاستاماباوجودپيشبيني تمديد توافق بسياري از تحليلگران اکنون بايد منتظر بود و ديد که در نشست بعدي چه تصميمي گرفته خواهد ش//د و وزراي شرکتکننده در نشست به تمديد آن راي مثبتخواهنددادياخير.

والاس//تريت ژورنال اعالم کرد: 25 مي 4) خرداد( کشورهاي توليدکننده نفت در نشستي، تمديد توافق کاهش توليد نفت را بررسيميکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.