افزايش2 ميليونتنيظرفيتتوليد

Jahan e-Sanat - - News -

هفته آينده با س//فر رييسجمهور به منطقه ويژه انرژي پارس بهطور رس//مي چهار طرح جديد صنعت پتروش//يمي ايران مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد و با افتتاح اين چهار طرح شامل پتروشيمي تختجمشيدپارس،فاز2پتروشيميکاويان، پتروشيمي مرواريد و پلياستايرن گروه صنعتي انتخاب در مجموع حدود دو ميليون تن به ظرفيت توليد محصوالت پتروشيمي و پليمري ايران افزوده ميشود.

از سوي ديگر با بهرهبرداري از اين چهار طرح جديد پيشبيني ميش//ود ساالنه بالغ بر دو ميليارد دالر به ارزش توليد محصوالت پتروش//يمي و پليمري ايران افزوده ش//ود.به گزارش شرکت ملي صنايع پتروشيمي، در مجموع پيشبيني ميشود امسال با افتتاح و راهاندازي اين چهار طرح و پروژههايي همچون پتروشيمي متانول کاوه، فاز اول پتروش//يمي بوش//هر، مرجان، فاز س//وم پتروشيمي پرديس، پتروشيمي پتروکيمياي ابن سينا ...و در مجموع ظرفيت توليد محصوالت پتروش//يميايي ايران از م//رز 70 ميليون تن در سال عبور کند.

در همي//ن حال رييسجمهور با بي//ان اينکه توليد محصوالت پتروش//يمي در دولت يازدهم 9 ميلي//ون و 500 هزار تن افزايش يافته و ارزش آن بيش از پنج ميليارد و 500 ميليون دالر برآورد ميشود، گفت: زماني که يک ملت در مسير پيشرفت کشور مصمم باشد، ميتواند کشور را در مسير توسعه قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.