دفاع قاضیزاده هاشمی از عملکرد وزارت بهداشت؛ به وعدههايمان عمل كرديم

Jahan e-Sanat - - News -

گروه جامعه- در آستانه انتخابات رياس//تجمهوري س//ال 96 و پس از پايان دوره چهار س//اله دولت روحاني، وزير بهداشت و سخنگوي اين وزارتخانه از عملكرد بهداشتي درماني خود ظرف اين چند س//ال صحب//ت و از تغييرات صورتگرفت//ه در اين خص//وص دفاع كردن//د. از جمله اتفاقات و رويكردهاي مهم سال 92 همزمان با روي كار آمدن روحاني به سمت رييسجمهور، طرح تحول س//المت از سوي اين دولت ارائه شد و توسط سيدحسن هاشمي، وزير بهداشت به اجرا درآمد كه طي آن بيش از01 ميليوننفرهرگزبيمهنشده،بيمه سالمت ش//دند و هزينه درمان آنها در بيمارستانهايدولتيبهيكدهمرسيد. اين از اتفاقات مثبت اين دولت بود كه بايد ديد براي دور آينده اعتبارات الزم براي ادامه يافتن آن به وجهي مناسبتر تامين ميشود يا خير. وزير بهداشت و سخنگوي آن درخصوص تغيير وضعيت درماني در دولت يازدهم و مقايس//ه با اتفاق//ات رخ داده در دول//ت قبل نكات قابل تاملي را برشمردند.

وزير بهداشت در جلسه هيات دولت درخصوصعملكردوزارتخانهمتبوعخود عنوان كرده: معموال رسيدن به يك نظام سالمت عالي و كارآمد طي يك دهه يا 15 سال انجام ميشود و در عين حال بايد بپذيريم هيچ جاي دنيا نيست كه مردم از نظام سالمت خود بهطور كامل راضي باش//ند اما فكر ميكنم قولي به م//ردم ندادهايم كه ب//ه آن عمل نكرده باشيم و از اين بابت خوشحالم.

به گزارش ايس//نا، هاشمي در ميان خبرنگاران در زمينه شرايط فعلي نظام سالمت براي تحويل دادن آن به دولت دوازده//م اظه//ار كرد: در م//ورد وضع طرح تحول س//المت، مردم بايد اظهار نظر كنند اما ما معتقديم وعدههايي را ك//ه دادهايم يكي پس از ديگري عملي كردهاي//م و وضعيتمان در حال حاضر مناسب است ولي براي رسيدن به شرايط عال//ي بايد دولت، مجلس و قوهقضاييه تالش كنند.

وي تاكيد كرد: معموال رس//يدن به يك نظام س//المت عالي و كارآمد طي يك دهه يا 15 س//ال انجام ميشود و در عين ح//ال بايد بپذيريم هيچ جاي دنيا نيس//ت كه مردم از نظام سالمت خود بهطور كامل راضي باش//ند چراكه نيازهاي زيادي با پيش//رفت علم ايجاد ميشود كه تامين آنها نيازمند افزايش بودجه عمومي است.

هاشمي با تاكيد بر اينكه براي افزايش بودجهها بايد مالياتها نيز افزايش پيدا كند اظهار كرد: اين موضوع خود باعث افزايش خدمات به مردم ميشود.

هزينههايدرمانيمردمكاهش يافتهوخدماتبهداشترابهحاشيه شهرهابرديم

قائممق//ام و س//خنگوي وزارت بهداشت نيز در همين خصوص اظهار كرده: افتخار ميكنيم اولين كشوري هس//تيم كه در يك سال بيش از 10 درصد هزينههاي خانوادهها را در حوزه سالمت كاهش دادهايم.

به گزارش ايسنا، ايرج حريرچي در برنامه مناظره ش//بكه يك سيما كه با حضور طريقتمنفرد، وزير بهداش//ت دولت ده//م برگزار ش//د، گفت: طرح تحول سالمت با سه هدف ارائه خدمات باكيفيت در حوزه بهداش//ت و درمان، كاه//ش پرداخت//ي از جيب م//ردم و مراقبت مالي از آنها و همچنين افزايش رضايتمندي مردم از حوزه سالمت اجرا شد و در حال حاضر تمام بستههاي طرح تحول سالمت بدون سر سوزني كاستي با وجود مشكالت ايجاد شده، به مردم ارائه ميشود.

وي ادام//ه داد: بن//ا ب//ر تايي//د س//ازمانهاي بينالمللي، ايران يكي از كش//ورهاي موف//ق در بيمه كردن مردم بوده زيرا بيش از 01ميليون نفر بيمه ش//دهاند اين در حالي است كه حت//ي در آمريكا هم در دو دوره، اين تعداد بيمه نشدهاند. افتخار ميكنيم كه خدمات بهداش//ت را به حاش//يه شهرها بردهايم.

حريرچي تاكيد كرد: در سال 91 و هشت س//ال منتهي به دولت يازدهم، پرداختي از جيب مردم 50 تا 58 درصد بود اما به 40 درصد كاهش يافته است. رقم پرداختي از جيب مردم به صورت خالص با وجود تورم كاهش يافته است و تعداد خانوارهاي//ي كه با هزينههاي كمرشكن سالمت روبهرو بودند، از 2/9 به 1/4 درصد كاهش يافت. در واقع رقم خالصپرداختيمردمدربيمارستانهاي دولتي از 37 به هش//ت درصد كاهش يافته اس//ت در حاليكه مردم در دولت گذشته هفت تا 10 هزار ميليارد تومان زيرمي//زي پرداخ//ت ميكردند اما اين پرداخته//ا، در شهرس//تانها بهطور كامل حذف و در تهران نيز كمتر از يك درصد است.

در دول/ت قبل 17 درصد مردم گرفتار هزينههاي سالمت بودند

قائممق//ام و س//خنگوي وزارت بهداشت خطاب به طريقتمنفرد در برنامه مناظره شبكه يك سيما گفت: فهم ش//ما از مفاهيم حوزه سالمت با كارشناسان متفاوت است. در سال 91 كه طرح تحول سالمت اجرا نميشد، گفته بوديد كل هزينههاي س//المت 40 ه//زار ميليارد تومان اس//ت كه با 22 هزار ميلي//ارد تومان هم ميتوان آن را اداره ك//رد و نصف هزينهها زائد است. اما در دولت گذشته، در شهرهاي بزرگ حدود 17 درصد از مردم گرفتار هزينههاي كمرش//كن سالمت بودند. كدام كشور در طول 30 سال گذشته توانس//ته 2 درص//د از كل هزينههاي سالمت را كاهش دهد كه شما ادعاي كاهش 50 درصدي را داشتيد؟

وي ادام//ه داد: در زمان مس//ووليت ش//ما، پرداختي از جيب م//ردم چند درصد بود؟ در بيمارس//تانهاي دولتي پرداختي از جيب مردم 37 درصد بود كه اين پرداختي عالوه بر هزينههايي بود كه مردم از جيب بابت دارو، آزمايشگاه و راديولوژي در خارج بيمارستان پرداخت ميكردند. چه اقدامي در جهت بهرهوري از منابع انجام داديد؟ در حدود ش//ش ماه مسووليت شما، تعداد زيادي مجوز دانشكده در سراسر كشور صادر شد. اين تعداد مجوز بر چه مبنايي بود؟ آيا اين معناي بهرهوري است؟

حريرچيتصريحكرد:افتخارميكنيم كه هزينههاي حوزه سالمت را ثابت نگه داش//تهايم و پرداختي از جيب مردم را كاهش و دسترس//ي آنها به خدمات را افزايش دادهايم.

وي همچني//ن خط//اب ب//ه طريقتمنف//رد ب//ا انتقاد ادام//ه داد: وقتي داش//تيد با وزارت خداحافظي ميكرديد، چند ماه تاخير در پرداخت حقوق پرسنل وجود داشت؟ مشكالت واكس//ن و دارو چگونه بود؟ پرداختي مردم در بيمارس//تانهاي دولتي قبل از اج//راي طرح تحول س//المت 37 درصد بود اما در دولت يازدهم نهتنها درص//د پرداختي آنه//ا كاهش يافت بلكه بس//ياري از خدمات مانند دارو، آزمايش//گاه و خدمات تصويربرداري را به داخ//ل بيمارس//تانها با تعرفه دولتي برديم.

س//خنگوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش//كي گفت: مقام رهبري تاكيد داش//تند رقم خال//ص پرداختي مردم در حوزه س//المت نبايد افزايش يابد كه اين دستور با كاهش پرداختي مردم در شهرها از 10 به شش درصد و در روستاها از شش به سه درصد تحقق پيدا كرد.

وي گف//ت: در ابت//دا و آخر س//ال مس//ووليت ش//ما در وزارت بهداشت دالر چه قيمتي داشت؟ قيمت دالر از 1000 به 3300 تومان در پايان دولت دهم افزايش يافت و 40 درصد ارزش ريالي داروي مصرفي در كشور، وارداتي بود و 60 درصد ديگر وابستگي ارزي به مواد اوليه داشت. در كشوري كه دالر آن از 1000 به 3300 تومان افزايش ميياب//د و مجلس فرهيخته آن براي پوش//ش مابهالتفاوت آن، فقط 1900 ميليارد تومان را در نظر ميگيرد و 36 درصد تورم دارد، ميتوان انتظار داشت كه قيمت دارو ثابت بماند؟

كاه/ش ارزش ريال/ي واردات دارو

حريرچي ادامه داد: افتخار ميكنيم كه با وجود افزايش مصرف مناس//ب دارو در كشور، توانستهايم ارزش ريالي واردات دارو را در يكس//ال و نيم 30 درصد كاه//ش دهيم و در راس//تاي تحقق اقتصاد مقاومتي، واردات دارو به كشور در طول سه سال، يك ميليارد دالر كمتر ش//ده است. از سويي ديگر 98/7 درصد از مصرف دارو مربوط به توليدات داخل اس//ت و س//ود آن هم به توليدكننده داخلي رس//يده است و در س//الهاي 90 و 91 پرداختي از جيب مردم براي دارو و خردهفروشي پزشكي 22 درصد بود، اما در سالهاي 93 و 94 به 13 و 16 درصد رس//يد. براساس حسابهاي ملي سالمت، در دولت يازدهم پرداختي از جيب مردم در ح//وزه دارو كاهش پيدا كرده زيرا قيمت داروي داخلي كنترل و داروي خارجي و تجهي//زات و مواد مصرفي پزش//كي به ترتي//ب 30 و 42 درصد كاهش يافته است.

قائممقام وزير بهداشت گفت: يكي از دس//تاوردهاي مهم دولت يازدهم اين بود كه بودجه حوزه بهداش//ت از كل بودجه سالمت در سال اول اجراي طرح تح//ول از محل صرفهجويي در دارو و ملزومات مصرفي پزشكي، به 9 درصد رسيد در حالي كه در 20 سال منته//ي به اجراي طرح تحول، حدود 4 تا 4/5 درصد از اعتبارات س//المت به حوزه بهداشت ميرسيد. در دوران گذش//ته در هر دولت بهطور متوسط حدود 1700 تخت بيمارستاني جديد س//اخته ميش//د اما تا پاي//ان دولت يازده//م، 21 ه//زار تخ//ت را تحويل ميدهيم اگرچه اميدواريم كه بتوانيم آن را ب//ه 26 هزار تخت برس//انيم تا مش//كالت مردم كم ش//ود. 45 هزار تخت فرسوده در دولت يازدهم بهطور كامل نوس//ازي شدند و 2547 تخت آيس//ييو و 1800 واحد اختصاصي زايم//ان و 1000 تخت روانپزش//كي اضافه كرديم.

حريرچ//ي خطاب ب//ه طريقت در پايان گفت: شما و رييس وقت دولت، حوزه س//المت را ظرفي ميدانيد كه ت//ه ندارد يا آن را چ//اه ويل ميدانيد كه اين نگاه درس//تي نيست. هر سال 102 ميليون ويزيت در بخش سرپايي به خدمات ارائه ش//ده در طرح تحول سالمت با تعرفه ناچيز سه هزار تومان اضافه شده و مراقبت اصلي ما از مردم در هزينههاي س//رپايي بوده اس//ت. بخش قابل توجهي از هزينههاي درمان سرپايي در اين دولت كاهش پيدا كرد و انصاف هم داريم كه از دستاوردهاي دولتهاي گذشته حمايت كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.