توقف رشد طالق در 12 استان

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- رييس كميس//يون اجتماعي مجلس گفت: هر 9 دقيقه در كشور يك طالق رخ ميدهد.

سلمان خدادادي با تاكيد بر اينكه همچنان پيگير اجراي قانون تسهيل ازدواج جوانان از سوي دولت هستيم، گفت: با وجود تصويب قانون مذكور در سال 84 اما بعد از گذشت 12 سال همچنان بالتكليف مانده و دولت تنها از اين قانون به اجراي چند ماده در حوزه وام ازدواج اكتفا كرده اين در حالي است كه بانكها بهگونهاي در پرداخت وام ازدواج به زوجين تعلل ميكنند كه زوجين از اخذ آن پشيمان ميشوند.

نماين//ده مردم ملكان در مجلس دهم با ي//ادآوري قانون حمايت از خانواده، گفت: در جهت حمايت از خانواده اين قانون در سال 91 توسط مجلس تصويب شد كه براساس آن قوه قضاييه موظف شد ظرف سه سال از تاريخ مصوب براي حمايت از خانوادهها در تمامي شهرستانها نسبت به تشكيل شعب رسيدگي به دعاوي خانوادگي با محوريت خانواده اقدام كند اما متاسفانه اين شعب حتي در پايتخت كشور هم تشكيل نشد؛ درست است كشور با كمبود قاضي مواجه است اما بايد تمهيدات الزم از سوي قوه قضاييه براي تشكيل اين شعب اتخاذ شود.

رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي، با انتقاد از اينكه زيرس//اختها براي ازدواج جوانان در كش//ور فراهم نيست، تصريح كرد: مش//كالت اقتصادي و بيكاري مهمترين عامل بيرغبتي جوانان به امر ازدواج است.

وي با بيان اينكه امروزه ش//اهد افزايش طالق، افزايش سن ازدواج و كاهش طول سالهاي زندگي هستيم، گفت: در گذشته فاصله ازدواج و طالق پنج تا هفت سال بود اما متاسفانه اكنون اين فاصله به سه تا پنج سال رسيده كه جاي بسي نگراني است.

به گزارش خانه ملت، نماينده مردم ملكان در مجلس دهم از وجود بيش از دو ميليون و هفتصد هزار نفر زن سرپرست خانوار در كشور خبر داد و با هشدار نسبت به اينكه هر دقيقه 9 طالق در كشور ثبت ميشود، گفت:متاسفانهدرتهران05 درصدازدواجهامنجربهطالقميشود،البته طي يك سال گذشته در برخي استانها با توقف رشد طالق روبهرو بوديم كه جاي بسي خوشحالي است.

رييس كميس//يون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه با اقدامات مناسبي كه در كشور انجام شد در 12 استان كشور با توقف رشد طالق مواجه هس//تيم، ادامه داد: در اس//تان يزد به دليل فرهنگسازي، انجام مشاوره و توجه به مشكالت اقتصادي با توقف رشد طالق روبهرو بودهايم كه بايد با حل مش//كالت اقتصادي و مش//كالت سد راه ازدواج جوانان و زندگي زوجين در جهت توقف آمار طالق و افزايش ازدواج در كل كشور گام برداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.