گزارش شوراي شهر تخصصيتر از تحقيقات منتخبان رياستجمهوري است

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- رييس شوراي اسالمي شهر تهران گفت: گزارش تخصصي شوراي شهر تهران در رابطه با حادثه پالسكو روز يكشنبه 27 فروردينماه اعالم ميشود.

مهديچمرانگفت:تيميمتشكلاز01 نفركهازسويرياستجمهوري براي تهيه گزارش ملي پالسكو انتخاب شدند نتيجه گزارش خود را ارائه دادهاند. ما در شوراي شهر تهران متن گزارش را مطالعه و بررسيهاي الزم را در رابطه با موضوعات مطرح شده در اين گزارش انجام دادهايم.

رييس ش//وراي اسالمي شهر تهران با اش//اره به برخي كاستيها در گزارش ملي پالس//كو اظهاركرد: در مواردي از جمله چرايي حضور پيدا نكردن آتشنشانان از طريق طبقه دهم ساختمان به طبقه يازدهم يا دليل خارج نشدن نيروهاي سازمان آتش نشاني زماني كه اعالم خروج ميشود، پاسخهاي واضحي وجود دارد كه به آنها توجه نشده است.

چمران ادامه داد: به دليل بسته بودن راه پلهها شرايط براي ورود افراد به طبقات يازدهم ممكن نبوده است و به خاطر خارج نشدن شهروندان از ساختمان، آتشنشانان مجبور به ترك نكردن ساختمان شدهاند.

وي در رابطه با اطالعات منتش//ر ش//ده از سوي كميته ملي پالسكو درخصوص س//ازه س//اختمان اذعان كرد: اطالعاتي كه در رابطه با سازه اعالم شده بسيار كارشناسي و علمي بوده است.

رييس شوراي اسالمي شهر تهران در پاسخ به اين پرسش كه گزارش كميتههاي ش//وراي ش//هر در رابطه با حادثه پالس//كو چه زماني اعالم خواهد ش//د؟ گفت: اين گزارش روز يكشنبه 27 فروردينماه در شوراي شهر تهران قرائت خواهد شد و گزارش تهيه شده تخصصيتر از گزارش نمايندگان دولت است.

چمران از ارائه پيشنهادات در رابطه با ساختمانهاي مشابه پالسكو در گزارش شوراي شهر تهران خبرداد و خاطرنشان كرد: در گزارش منتشر ش//ده در شوراي شهر عالوه بر اعالم زواياي مختلف حادثه، پيشنهادات مختلفي درخصوص ساختمانهاي ناايمن مشابه نيز داده شده و از اين بابت ميتوان در رابطه با ساير ساختمانها برنامهريزي كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.