ازرهاشدن0001 نوزادازمادرانمعتادجلوگيريكرديم

Jahan e-Sanat - - News - جوابیه

ايسنا-معاوندفترسالمتروان،اجتماعيواعتيادوزارتبهداشت،آخرينوضعيتراهاندازي مراكزدرماناعتيادكودكانونوجوانانراتشريحكرد.علياسديدربارهآخرينوضعيتمراكز درمان اعتياد كودكان و نوجوانان كه پيشتر به عنوان يكي از برنامههاي وزارت بهداشت اعالم شدهبود،گفت:مادرششبيمارستانتخصصيكودكان،مراكزدرماناعتياداينگروهسنيرا به صورت آزمايشي راهاندازي كردهايم كه خدمات آن از طريق گروههاي تخصصي روانپزشكي، متخصصانكودكونوجوانوروانشناسارائهميشود.ارزيابياينمراكزبهمانشانميدهدكه ميتوانيماينبرنامهرادرحوزهسايردانشگاههانيزگسترشدهيم.ويعنوانكرد:ازبرنامههاي ديگري كه به صورت جدي دنبال ميشود، درمان اعتياد مادران باردار است. بيشتر آنها جزو زنان ويژه محسوب ميشوند كه بعد از بارداري، نوزاد خود را در بيمارستانها رها ميكنند. در سال 95 توانستيم از رها شدن بيش از هزار نوزاد كه مادران آنها اعتياد داشتند، جلوگيري كنيم، به همين منظور به محض تولد، درمان مادر و مراقبت از نوزاد شروع شده است. معاون دفتر سالمت روان، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت درخصوص نحوه ارجاع اين كودكان و نوجوانانبهمراكزدرماناعتياد،گفت:هرخانوادهايخودشميتواندبهاينمراكزمراجعهكند يااينكهبهزيستيايننوجوانانوكودكانراكهحتيميتوانندجزوكودكانكاروخيابانباشند شناساييكندوبهمراكزدرماناينبيمارستانهاارجاعدهد.ويادامهداد:دراينمراكزسلسله مراتب مداخالت درماني از حوزه بيمارستان شروع و بعد از آن نيز ارائه خدمات روانشناختي آغاز ميشود. اين كودكان و نوجوانان نيز در صورت نداشتن سرپرست، از طريق سيستم ارجاع بهسازمانهايمتوليواگذارميشوند.بهگفتهاسدي،زنانمعتاديكهدربيمارستانهادرمان ميشوند نيز در صورت نياز به سازمانهاي متولي ارجاع داده ميشوند. همچنين الزم به ذكر است بحث مراقبتهاي بعد از درمان اعتياد به حوزههاي مختلفي بازميگردد و در حال حاضر اين ارتباط بين شهرداري و وزارت بهداشت برقرار است. ما در تهران با همكاري شهرداري در حدود02 مددسراوسامانسراومركزبازتوانيفعاليتداريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.