پايانگروگانگيري6 عضويكخانوادهدرمشهد

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- فرمانده يگان ويژه استان خراسان رضوي درخصوص حادثه گروگانگيري مشهد گفت: در اين حادثه 6 عضو يك خانواده در مشهد با اقدام سريع نوپو و آزادي گروگانها خاتمه يافت.

سرهنگ عليرضا شريفي درباره جزييات حادثه گروگانگيري در مشهد مقدس عنوان كرد: در ساعات اوليه بامداد روز سهشنبه حادثه گروگانگيري منطقه »همتآباد« مشهد مقدس به يگان ويژه ابالغ شد، واحد رهايي گروگان اين يگان در كوتاهترين زمان ممكن در محل حادثه حضور يافت و فرماندهي صحنه ماموريت را برعهده گرفت. فرد گروگانگير با گروگان گرفتن شش نفر از اعضاي يك خانواده و با شليك به مادر خانواده و تهديد به قتل ساير افراد، از نيروهاي پليس حاضر در محل خواست صحنه را ترك كنند. با توجه به خونريزي شديد مادر خانواده كه از ناحيه بازو مورد اصابت گلوله گروگانگير قرار گرفته بود و با صحبتهاي متقاعدكننده، فرد مصدوم آزاد ش//د و جهت مداوا در اختيار عوامل اورژانس حاضر در محل قرار گرفت.

اين مقام انتظامي خاطرنش//ان كرد: در ادامه عمليات با صحبتها و مذاكرات صورت گرفته، گروگانگير تعداد سه نفر از افراد گروگان گرفته شده را آزاد كرد اما همچنان تهديد و اقدام به تيراندازي به سمت ماموران ميكرد؛ با ورود غافلگيرانه واحد رهايي گروگان، گروگانگير كه راهي براي فرار نميديد در اقدامي ناگهاني با اسلحه خود اقدام به خودكشي كرد كه با حضور عوامل اورژانس به بيمارستان منتقل شد؛ در حال حاضر وضعيت عمومي وي رضايتبخش است.

شريفي با بيان اينكه در بررسيهاي اوليه مشخص شد متهم در پي جواب رد از سوي خانواده دختر مورد عالقهاش اقدام به گرونگيري كرده است، گفت: پس از پايان ماموريت، جمعي از اهالي محل و همسايگان افراد گروگان گرفته ش//ده از حضور پليس در كوتاهترين زمان ممكن و برقراري امنيت، تقدير و تشكر كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.