سایه وحشت بر سر فوتبال جهان

Jahan e-Sanat - - News -

مسووالن ورزشگاه دورتموند از تماشاگران و طرفداران دو تیم درخواست کرده بودند که آرامش خود را حفظ کنند.هانس یوآخیم واتسکه، مدیرعامل باشگاه دورتموند گفته بود که انفجارها بازیکنان را شوکه کرده است. وی آرزو کرده بود که بازیکنان از نظر روحی در وضعیتی باشند که بتوانند روز بعد بازی کنند. پلیس حمله انفجاری به تیم بورسیا دورتموند را هدفمند خوانده است. در جریان این حمله مارک بارترا، مدافع این تیم، از ناحیه دست بهشدت زخمی شده و یک پلیس نیز آسیبدیده است. نوشتهای در نزدیکی محل انفجارها پیدا شده است. 2 مجروح در این حمله انفجاری مارک بارترا، مدافع اس//پانیایی بورسیا دورتموند، از ناحیه دست بهش//دت زخمی ش//د و مورد عمل جراحی قرار گرفت. سایر بازیکنان تیم بورسیا آسیبی ندیدهاند. یک مامور پلیس نیز به دلیل شدت صدای انفجار، از ناحیه گوش درونی آسیب دیده و دچار شوک شده است.

رییس پلیس شهر دورتموند، از حملهای هدفمند به تیم بورسیا دورتموند سخن گفته است. وی در کنفرانس مطبوعاتی کوتاهی گفت: در حال حاضر هنوز زمینههای مشخص ماجرا ناروشن است. دادستان ساندرا لوکه گفته است، تحقیقات در رابطه با ظن به تالش برای قتل در جریان است. در نزدیکی محل وقوع انفجارها نوشتهای نیز یافته شده که مسوولیت حمله در آن پذیرفته شده است اما به خاطر روند قانونی رسیدگی به ماجرا، درباره مضمون آن اطالعاتی ارائه نشده است. تدابیرشدیدامنیتی پلیس تدابیر امنیتی شدیدی اندیشیده است. از سگهای هوشمند نیز برای یافتن مواد منفجره احتمالی اس//تفاده خواهد شد. در حمله انفجاری سهشنبه گذشته مارک بارترا، مدافع اس//پانیایی بورس//یا دورتموند، از ناحیه دست بهشدت زخمی شد و مورد عمل جراحی قرار گرفت. کمپینتختخواببرایهوادارانمهمان به دنبال تعویق بازی تیمهای فوتبال موناکو و بورسیا دورتموند به دلیل انفجار سه بمب در اطراف اتوبوس دورتموندیها، هواداران میزبان آلمانی دست به حرکتی تحسینبرانگیز زدند . تعویق غیرمنتظره بازی میتوانست برای گروه زیادی از هواداران موناکو که به آلمان سفر کرده بودند، دردسرساز شود اما آنها با یک اتفاق غیرمنتظره دیگر مواجه شدند که این بار برخالف دفعه قبل خوشایند بود.

باشگاه دورتموند با به راه انداختن یک کمپین اینترنتی با عنوان »تختخواب برای هواداران مهمان« از هوادارانش درخواست کرده که در صورت امکان به مهمانان فرانسویشان که به دلیل تعویق بازی سرگردان شده بودند، برای یک شب، محلی برای خواب و استراحت دهند و این کمپین با استقبال آنها مواجه شده است.

پذیرایی هواداران دورتموند از هواداران موناکو تنها چند س//اعت پس از آن رخ داد که مهمانان فرانسویشان بعد از مطلع شدن از حادثه اتوبوس تیم تحت هدایت توماس توخل، حمایتش//ان را از میزبان آلمانی اعالم کردند و در ورزش//گاه ش//عارهایی برای نشان دادن همبستگیشان با دورتموندیها سر دادند. در نیم//ه دوم هم تیم یوونت//وس روی هر حمله خود ب//ه 18 دیدار افزایش داد. ش//اگردان مکس آلگری با ارائه تا آس//تانه گلزنی پیش رفت و در دقیقه 55 با ضربه س//ر یک نمایش حس//اب شده، توانس//تند با دو گل از مارک کیهلینی به گل س//وم رس//ید. بارسلونا در دقیقه 69 یک بارت//را و ی//ک گل از جورجو کیه لینی، آب//ی و اناریها را موقعیت عالی را توسط سوارز از دست داد. یک بار هم کیه شکس//ت دهند و تعداد دیدارهای خانگی بدون شکست لینی درون محوطه جریمه با دست توپ را دفع کرد ولی شان در لیگ قهرمانان را به 18 برسانند که طوالنی ترین داور پنالتی نگرفت تا آبیاناریها شکست سنگین دیگری روند شکستناپذیری بیانکونری در دیدارهای خانگی در رامتحملشوند. رقابتهایاروپاییاست.

بارسلونا در مرحله قبل نیز در زمین پاریسن ژرمن چهار آخرین شکس//ت یوونتوس در این رقابتها، به آوریل گل دریافت کرده بود و این بار هم در زمین یوونتوس تحقیر 2013 برمیگردد که آنها در خانه با نتیجه دو بر صفر مغلوب ش//د. این تیم شنبه شب نیز در زمین ماالگا نتیجه را دو بایرن مونیخ شدند. اما در 18 دیدار اخیر، آنها توانستند 11 بر صفر واگذار کرده بود. بعید است یوونتوس با خط دفاع پیروزی و هفت تساوی به دست آورند. ضمن اینکه یوونتوس مس//تحکم خود در نیوکمپ مثل پاریسن ژرمن شکست در 16 دیدار خانگی اخیر در همه رقابتها هم به پیروزی سنگینیرامتحملشود. رسیدهواکنونبهدنبالکسبهرسهجامسریA،کوپا

رک/ورد فوقالع/اده یوونت/وس در بازیهای ایتالیا و چمپیونزلیگ است. همچنین این پیروزی، اولین خانگی باریبودکهیوونتوسبابیشازدوگلبارس//اراشکست

یوونت//وس با پیروزی مقابل بارس//ا، رکورد شکس//ت داد و اکنون امیدوارند این نتیجه، آنها را به نیمهنهایی لیگ ناپذی//ری اش در دیدارهای خانگ//ی در لیگ قهرمانان را قهرمانان برساند.

شامگاه سهشنبه گذشته دقایقی پیش از مسابقه فوتبال میان تیم بورسیا دورتموند و تیم آاسموناکو، سه انفجار در نزدیکی اتوبوس حامل دورتموند روی داد و به آن آسیب رساند. به گفته سخنگوی تیم بورسیا، اتوبوس حامل ورزشکاران از دو ناحیه آسیب دیده و شیشههای آن در برخی قسمتها خرد شده است. پلیس پس از انفجارها با پهپاد در جستوجوی مواد منفجره احتمالی دیگر بوده است.

یک سخنگوی پلیس گفته بود، نشانهای وجود ندارد که تماشاگران در ورزشگاه دورتموند در خطر باشند. مسابقه تیم دورتموند در برابر تیم موناکو قرار بود ساعت 20:45 سهشنبه گذشته انجام شود اما با وقایع پیش آمده مسابقه به روز بعد موکول شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.