خوشحالها!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن- بارس//لونا هم انگار تیم خوشحالی است. بازی رفت را سه چهارتا س//ه چهارتا میخورند، بعد امیدوار میشوند به بازی برگشت! یکبار مقابل حریف فرانس//وی چهار گل خوردند و بعد شش بر یک شکستش//ان دادند تا به مرحله بعدی برسند. حاال مقابل یوونتوس سه گل خوردهاند تا با اعصابی خراب و سه گل در کیسه به استقبال بازی برگش//ت بروند! باالخره معلوم نیست اینها میخواهند انریکه را کله کنند یا فقط مدلشان اینطوری است که تا بازی رفت را سنگین نبازند دستشان به بازی برگشت نمیرود! پخشمستقیمتلویزیونی،فردا پدیده-تراکتورسازی00:71 شبکهورزش سپاهان-گسترشفوالد00:91 شبکهورزش

ج د و ل عمودي: -1 آلرژي- ورزش پارويي 2-حكايتکودکانه-جزيرهزمان-اسكیتقديمي -3 س//خنچین فتنهانگیز داستان اتللو- ترازنامه- وسیله حرکتماهي -4 مرز خانهها- محصول مرداب- اسب به رنگ حنايي -5 ص//داي م//اران- عجز و التم//اس- ارادتمند- زمینه اثر هنري -6 کمبها- بس//یار زيرك و هوش//یار- محل دريافت مدال و جامقهرماني 7-اخالقومنش-مرکزعدسي-توصیه 8-موسسهانتشارکتاب-چراغآويزتجملي-پیشواومقتدا -9 علم وراثت- طاق يادبود پیروزي در پاريس- در مقدمه پرسشهاميآيد -10 جوشهاي ريز پوس//ت بدن- سخاوت- خودرو بارکش کوچک -11 باختن//ي عاش//ق- محل آغ//از- می//زان اهمیت- کلمه همراهي -12 تنه خودرو- محل ورود به جايي- نظیر و شبیه 31-انفرادي-آهنگفرنگي-پشیمان -14 نوعي کلت- پايتخت کشور سنگال- لباس رزم آهنین قديمي 51-جانشین-فرمانروا افقي: 1-ازبازيگرانفیلمخوب،بد،جلف-تفاوت 2-پرستیدن-مادهمعطردرشیرينيپزي-جايزومباح 3-نمونهدرخیاطي-ابزارکارخونگیران-تقلبي 4-عاليمرتبه-شهربرجطغرل-سايزمتوسط 5-پسوندممالکوشهرها-گیاهيخودروازتیرهگزنهها-جنسعنصرالماس-گريزحیواناتازرويترس -6 نام دو جزيره ايراني در خلیجفارس- صحابي حبشي- اسب سیاهرنگ 7-کشورسهگانهدرقارهآفريقا-ايالتيدرغربآمريكابامرکزکارسونسیتي-ازاقمارسیارهمشتري 8-فرشبزرگ-رفاقتواحساسعالقه-استحكام -9 چون آيد کار آشفته گردد- روپوش زنانه- پرنده آبزي -10 از عاليم دستور زبان فارسي- شهري در استان کرمان- گاو پرموي تبتي -11 ظرف فلزي فرو رفته- سرپرست اداره- ناگزير و ضروري- راه بيپايان 21-پارچهپوششيچهرهبانوانقديم-نتچهارمموسیقي-مدالقهرماني -13 فرشتهاي در آيین زرتشت- وسیله بستن راه هوا در کاربراتور- کمپهنا -14 در مقابل برق سیم فاز- اقدام فردي- منسوب به شهر ساحلي 51-تنهاوتک-کتابيازجاناشتاينبکنويسندهآمريكايي جوابجدولشماره658 چ ي ن م ل ي ت ص و ي ر گ ر ي ا ک و م ت ا س ف د و ر ا ن ر س ا م ن ي م ر خ ن ي ز ه/ ل ا ر و س ا ه/ ا ش ا م ز ل ب خ ا ر م ل ا س س ه/ ه/ ب د ي ل ع ا ص ي س ر ا ا ز ر ف ا ن و س ق ه/ ر و د گ ا ز ر م ش ا و ر ا ب د ي ي و ن ج ه/ و ل ا ي ت ا ن س ن ي ت ل ح ي م و ا ک ر ب ز ه/ م ا ي ل ف س ي ل ک ز م ن ک ر ل و پ ا ل ت و ک ل ا ه/ ت غ ي ي ر س ي م ا ن ب و د ن ن ي ل ب ک د ا ر س ه/ ا م ي ع ا م ط و ل ا ن ي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.