بازیکنانی که از دستور برانکو طفره میروند

Jahan e-Sanat - - News - تلكس

با وجود اعتراض سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به نحوه پنالتی زدن بازیکنان این تیم به نظر میرسد بازیکنان با این پنالتیها مثل اسباببازی برخورد میکنند و از دستور برانکو طفره میروند.

اگر آن روز که مهدی طارمی و رامین رضاییان در دیدار پرسپولیس مقابل سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی پنالتی بارسلونایی زدند، برانکو و هواداران پرسپولیس سگرمه در هم میکردند و بابت این بیمسوولیتی و این ماجراجویی و به شوخی گرفتن حریف با این دو بازیکن به ویژه مهدی طارمی برخورد جدیتری میکردند، امروز پرسپولیس در شرایط بسیار بهتری برای صعود از گروه D در لیگ قهرمانان آسیا قرار داشت.

این عقب افتادن در لیگ قهرمانان امروز نه تنها بر گردن طارمی استبعد از بر باد دادن آرزوهای خیل جمعیتی که به ورزشگاه آمده بودند چشم به آسمان داشت و از خدا دلیل این اشتباه خودش را میپرسید - که به گردنبرانکوهمهست.حتیبرگردنهوادارانیهمهستکهآنروز پس از پنالتی بارسایی باال و پایین پریدند؛ همان هواداری که بعد از اتمام بازی با الریان قطر باز هم به اشتباه ایستاد و آقای گل تیمش را هو کرد!

در واقع هم این غلط است و هم آن، هم تشویق و هم هو کردن. با این وجود اما باید نوک مگسک مقصر این بیمسوولیتی را به سمت برانکویی چرخاند که نه بعد از پنالتی بارسلونایی دو بازیکن سر به هوا و بیخیال تیمش- که یک روز از ترکیه سر در میآورند و روز بعد در تیم بزن بزن راه میاندازند- که دو سال قبل بعد از قهر طارمی بابت اینکه بنگستون پنالتی را به دستور ایوانکوویچ زد هیچ واکنشی درخور یک فرمانده نشان نداد.

برانکوآنروزبعدازپنالتیبارسلوناییگفت:»دیگراینگونهپنالتینزنید، برای قلب من خوب نیست«. برانکو این حرف را رو به رضاییان و طارمی گفت اما همچنان طارمی ساز خود را کوک میکند و بر طبل بیمسوولیتی میکوبد و کاری به حرفهای سرمربی تیمش ندارد که ندارد.

برانکو بعد از قهر طارمی در مورد پنالتی زدن بنگستون هم تاکید کرده بود که »من تعیین میکنم چه کسی پنالتی بزند«، طارمی البته بابت مصاحبهاش عذرخواهی کرد و برگشت اما برانکو از او دلخور ماند. رضاییان هم مقابل صبای قم باز برانکو را آزار داد، او که میتوانست به سادگی توپ را مثل هر پنالتی زن دیگری به گوشه بزند، ضربه چیپ به محسن فروزان دروازهبان صبا زد به گونهای که اگر فروزان سر جایش ایستاده بود توپ به وی برخورد میکرد و سه امتیاز پرسپولیس دود میشد و به هوا میرفت. حال پرسش اینجاست: چرا برخی بازیکنان در پرسپولیس خودشان را باالتر از مربی میبینند، آن هم مربی که با حضورش در پرسپولیس این بازیکنان را به اوج رساند و آنهایی را که تا دیروز حتی سوپر مارکت محلهشان هم آنها را نمیشناختند به تیم ملی فرستاد و محبوب مردم کرد. پرسش دوم اینجاست که چرا برانکو با این پشتوانه مردمی و موفقیتهایش فرمانده مقتدری نیست. چرا اینقدر به حرفهای برانکو بی توجهی میکنند. چرا برانکو قاطعتر عمل نمیکند. اگر آن روز که رامین رضاییان پنالتی چیپ به فروزان زد اگر برانکو خیلی محکم با او برخورد میکرد امروز طارمی همان ریسک بزرگ را تکرار نمیکرد و شاید حاال پرسپولیس میتوانست امید اول صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا باشد.

فوتبال یک بازی و سرگرمی نیست، برشی از یک جامعه است، جامعهای که در آن همه مسوولیت دارند. اگر در این جامعه افرادی هنجارشکن باشند و با آنها برخورد نشود نمیتوان آن جامعه را موفق دانست.

به هر حال داستان پنالتیهای پرسپولیس کامال تکراری است و انگار عزمی هم برای مسوولیتپذیری در آن به چشم نمیخورد. فراموش نکنید طارمی اگر پنالتی را ساده و محکم و با مسوولیت میزد و گل نمیشد هیچکس نباید به وی خرده میگرفت چون بسیاری از بازیکنان بزرگ دنیا پنالتی از دست داده و میدهند اما موضوع پنالتیهای پرسپولیس و طارمی نوعی بیتفاوتی به همراه دارد که باید سرآغازش توسط برانکو تصحیحمیشد. بوفون: دیباال یکی از سه بازیکن برتر دنیاست فردیناند: شش بازیکن بارسلونا در حد این تیم نیستند اسکاربا76 هزاریورودرروزدوپنالتیرادرفوتبالچینازدستداد پیشنهادبلژیکیرضاییانتاییدشد )منبع: خبرگزاریهای داخلی(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.