15

Jahan e-Sanat - - News -

گردش کاپ جام جهانی 2018 در تمام شهرهای روسیه معاون نخست وزیر روسیه گفت: کاپ جام جهانی فوتبال در تمام شهرهای روسیهبهگردشدرخواهدآمد.جامجهانی8102 روسیهتقریباازیکسالدیگر آغاز میشود. ویتالی موتکو در این زمینه عنوان کرد: کاپ این دوره از رقابتها در تمام شهرهای کشورهای روسیه به گردش درخواهد آمد. پیش از این تنها مشعل بازیهای المپیک قبل از شروع بازیها از آتن به مقصد کشور میزبان به گردشدرمیآیدوقراراستچنیناتفاقیبرایکاپجامجهانی8102 نیزرخ دهد. او تاکید کرد: این کاپ از شهر والدیوودسک روسیه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت و تمام مردم این کشور میتوانند از نزدیک این جام را لمس کنند. جام جهانی 2018 روسیه در 11 شهر این کشور پهناور از 14 ژوئن تا 15 ژوئیه برگزار خواهد شد. 7 دوومیدانیکار روس اجازه حضور در مسابقات را گرفتند تعدادی از دوومیدانیکاران روسیه مجوز حضور در مسابقههای بینالمللی را گرفتند. فدراسیون جهانی دوومیدانی به هفت دوومیدانیکار روس دیگر اجازه دادبهصورتمستقلدررقابتهایبینالمللیشرکتکنند.اینفدراسیوناعالم کرد آنها معیارهای الزم برای شرکت در مسابقات بینالمللی را دارند.

سرگئی شوبنکف، دونده دوی بامانع و ماریا کوچینا، ورزشکار پرش ارتفاع در بین این هفت نفر هس//تند. در ماه نوامبر 2015 روسیه به دلیل دوپینگ سیستماتیک محروم ش//د. روسیه به همین دلیل نتوانست در المپیک ریو 2016 شرکت کند. تاکنون 12 دوومیدانی کار روس اجازه حضور مستقل در مسابقات را پیدا کردند. آمارفوقالعادهکریستیانورونالدودرآلمان مهاج//م رئالمادرید آمار فوقالعادهای در گلزنی در کش//ور آلمان دارد. کریس//تیانو رونالدو میتواند عالوه بر گلزنی و رسیدن به رکورد 100 گل در رقابتهای اروپایی، آمار خود را در این کش//ور بهبود بخش//د. مهاجم رئالمادرید در هش//ت بازیاش در آلمان هش//ت گل به ثمر رسانده است. یعنی یک گل در هر بازی.

بازیکنپرتغالیکهدرفصل0102-9002 بهمادریدپیوستدرسهورزشگاه آلمان گلزنی کرده است. او در زیگنال ایندونا پارک برابر دورتموند سه گل به ثمر رساند. همچنین سه بار در والتین نا مقابل شالکه گلزنی و دو بار دروازه بایرن را در آلیانس آرنا باز کرد. رونالدو بهترین آمار گلزنی را در میان بازیکنان مادریدبرابرتیمهایآلمانیداشتهاست.اودر71 بازیمقابلآلمانیها81 گل به ثمر رسانده است. روبرتو کارلوس با سه گل پس از رونالدو بهترین آمار را در میان بازیکنان مادریدی دارد. یحیی توره: فقط منتظر قهرمانی هستم هافبک ساحل عاجی منچسترسیتی ابراز امیدواری کرد بتواند این فصل قهرمانی در جام حذفی را کسب کند. منچسترسیتی بعد از ناکامی در لیگ قهرمانان اروپا در لیگ برتر انگلیس نیز در رده چهارم قرار گرفته و شانس چندانی برای رسیدن به صدر جدول ندارد. با این حال شاگردان پپ گواردیوال امیدوارند در پایان فصل حداقل یک جام کسب کنند و بتوانند قهرمان جام حذفی شوند. یحیی توره درباره احتمال قهرمانی تیمش در جام حذفی گفت: از آن دست بازیکنانی هستم که همیشه دوست دارم قهرمانی کسب کنم. امیدوارم امسال بتوانیم هوادارانمان را خوش//حال کنیم و قهرمانی در جام حذفی را به دست آوریم. امسال تالش زیادی کردیم تا بتوانیم در چند جام به افتخار برسیم ولی ناکام بودیم و امیدواریم بتوانیم این بار در جام حذفی که تنها جام باقی مانده برای ماست به قهرمانی برسیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.