استعدادیاب مشهور در نقش شیطان

Jahan e-Sanat - - News - قاره فوتبال

هنوز پرونده کودک آزاریهای گسترده در فوتبال انگلیس باز است. این پرونده در فوتبال بریتانیا وارد فاز تازهای شد. پلیس انگلیس درحال بررسی صدها مورد شکایت درباره پرونده کودک آزاری در فوتبال این کشور است که پروندههایی از دهههای 70 تا امروز است. رادیو BBC سهشنبه شب گذشته یک پرونده دیگر به این ماجرا اضافه کرد.

یک قربانی این پرونده سه شنبه شب گذشته در یکی از برنامههای زنده بخش اسکاتلندی رادیو BBC اعالم کرد: جیم توربت، بنیانگذار تیمهای پای سلتیک و مربی سابق تیمهای پایه گالس//کو رنج//رز در دهههای 70 و 80 میالدی تع//دادی از بازیکنهای این تیمها را آزارجنسی داده است.

این مربی که در سال 98 به دلیل آزار جنسی سه فوتبالیست سابق تیمهای پایه سلتیک که یکی از آنها سابقه بازی برای تیم ملی این کشور را هم دارد دو سال زندانی شد در حال حاضر در شهر سلتیک زندگی میکند.در این برنامه زنده که سوءاستفاده جنسی؛ روی زشت یک بازی زیبا پخش شد یک قربانی دیگر اعالم کرد توسط گوردن نیلی، مربی سابق تیم هیبرنیان که سال 2014 از دنیا رفت آزار جنسی شده است. این سرمربی سابقه حضور در تیمهای پایه گالسکو رنجرز را هم در کارنامه دارد. یکی از مسووالن باشگاه رنجرز در گفتوگو با این برنامه تایید کرد نیلی به دلیل رفتارهای زشت نسبت به بازیکنان تیم از این باشگاه اخراج شده است. در این برنامه چندین شاهد و قربانی صحبت کردند. باشگاه گالسکو رنجرز در واکنش به این برنامه با صدور بیانیهای اعالم کرد آماده همه نوع همکاری برای مشخص شدن ابعاد کامل پرونده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.