رتبه ناامیدکننده فوتبال باشگاهی ایران در آسیا

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- کنفدراسیون فوتبال آسیا تازهترین ردهبندی فوتبال باشگاهها و تیمهای ملی کشورهایمختلفرااعالمکرد.درتازهترینردهبندیکنفدراسیونفوتبالآسیا،فوتبالایران در ردهبندی باشگاهی به لطف امتیازهای کامل تیم ملی در رده هشتم قرار گرفته است.این ردهبندی بر اساس امتیازهای کسبشده در رنکینگ فیفا و نیز امتیازهای باشگاهی تدوین شده است. 10 درصد امتیازهای کشورها از طریق امتیاز تیم ملی و 90 درصد بر اساس عملکردوامکاناتباشگاهیلحاظشدهاست.فوتبالایراندرردهملیباکسب028 امتیاز بهترین تیم آسیاست و از01 درصد امتیاز ملی، هر01 درصد را گرفته است اما در زمینه باشگاهی با کسب 39/450 امتیاز تنها موفق شده 55/104 درصد امتیازهای باشگاهی را کسب کند. به این ترتیب فوتبال ایران در مجموع امتیازهای ملی و باشگاهی با کسب 65/104 امتیاز در رده هشتم کشورهای آسیایی قرار گرفته است و با این شرایط احتمال کاهش سهمیههای ایران در لیگ قهرمانان آسیا در فصل بعد نیز وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.