خیانت عالیشاه و نوراللهی به پرسپولیس

Jahan e-Sanat - - News - رويداد

هر وقت پرسپولیس نتیجه نمیگیرد بحث کمبود بازیکن در این تیم داغ میشود و حواس همه به سمت محمدعلی ترکاشوند، معاون اقتصادی باشگاه میرود. درست ی//ا غل//ط خیلیها او را در این ماجرا مقصر میدانند. اما او در گفتوگویی خودش را از این اتهامات مبرا کرده و مدعی ش//ده برخیها با رفتنش//ان از پرسپولیس به این تیم خیانت کردند: عالیشاه و نوراللهی خودشان رفتند. کسی این دو بازیکن را از پرسپولیس کنار نگذاشت، خودشان تصمیم گرفتند سرباز شوند. هواداران آمدند به من و برانکو و طاهری شدیدترین توهینها را انجام دادند، بد و بیراه گفتند اما آنها باید بروند یقه این دو بازیکن را بگیرند که خودشان خودشان را سرباز کردند. چرا به مدیریت و سرمربی توهین میشود؟ هواداران از بسیاری از مسائل خبر ندارند. شاید باورتان نشود خود من به احمد نوراللهی گفتم جدا شدن از پرسپولیس به نفعش نخواهد بود. با خواهش و تمنا از او خواستم از تصمیم خود منصرف شود و اگر هم قصد جدا شدن از پرسپولیس را دارد این کار را آخر فصل انجام دهد اما این دو نفر بدون توجه به شرایط پرسپولیس خودشان تصمیم گرفتند سرباز شوند و طبق توافقهایی که از قبل انجام داده بودند، راهی تراکتورسازی شدند.

وی اضافه کرد: باز هم میگویم دست من نیست. مسایل فنی تیم در اختیار کادر فنی است نه مدیریت باشگاه! نوراللهی و عالیشاه دو بازیکن کلیدی پرسپولیس بودند. بارها گفتیم همه ما مخالف جدایی آنها بودیم. احمد نوراللهی قرارداد دو ساله با پرسپولیس بسته بود. مگر مریضم که کاری کنم آنها از تیم جدا شوند. ما کار خودمان را به درستی انجام داده بودیم و شرایط پرسپولیس خوب بود. اما این دو بازیکن بودند که با آن کارها خیانت کردند و رفتند! نباید جوابگوی خیانت آنها باشیم. هواداران هم اگر انتقادی دارند باید از خود این دو نفر انجام دهند.از طرفی واکنش عالیشاه به این حرفها جالب است. او در گفتوگو با فارس تهدید کرده که در آخر فصل حرفهایش را خواهد زد: واقعا متاسفم، قطعا هواداران آنقدر درک و فهم دارند که بدانند چه کسی به پرسپولیس خیانت کرده است. تا االن به احترام برانکو و هواداران پرسپولیس حرفی نزدم اما اگر این صحبتها ادامه داشته باشد، آخر فصل یکسری از صحبتها را مطرح میکنم تا همه بدانند خائن کیست. ترکاشوند که اینگونه صحبت میکند، بداند که آخر فصل صحبتهایی درباره او و کارهایش میکنم که شنیدنی و خواندنی است. تا االن هم احترام نگه داشتهام که صحبتی نکردهام اما اگر این مس//اله ادامه داش//ته باشد، آنوقت من هم واکنش نشان خواهم داد. اگر او گفته جدایی من و نوراللهی به او مربوط نیست پس لطف کند و درباره موضوعی که به او مربوط نیست، صحبت نکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.