ایران بدون صدرنشین

Jahan e-Sanat - - News - چالش

هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا در حالی به پایان رس//ید که هیچ ک//دام از تیمهای ایرانی نتوانس//تند در ص//در گ//روه خود قرار بگیرند. اس//تقالل تهران و خوزس//تان که صدرنش//ین بودند به رده دوم رفتند؛ ذوبآهن با وجود برد به رده دوم رسید و پرسپولیس با تس//اوی براب//ر الریان همچنان در رده س//وم گروه چهارم ایستاده است.

در گ//روه اول اس//تقالل ته//ران در حالی که یک امتیاز ارزش//مند از ازبکس//تان گرف//ت، منتظر بود تا التعاون در خانه االهلی امارات را متوقف کند اما تیم عربستانی ضعیفتر از انتظارات استقالل بود و سه بر یک در خانه شکست خورد تا استقالل با وجود تساوی امتیازه//ا، به دلیل باخت در بازی رو در رو صدر را به االهلی تحویل دهد.

در گروه دوم استقالل خوزستان هم که برای ادامه صدرنشینی به یک امتیاز از بازی با لخویا در قطر نیاز داش//ت؛ با وجود پیش افت//ادن با گل نانگ در نهایت شکست خورد تا با یک امتیاز کمتر، صدر را به لخویا ببازد. البته ش//رایط صعود برای آبیهای اهوازی مثل آبیهای تهران کامال مهیاس//ت و دغدغه پورموسوی مثل منصوریان کسب صدرنشینی خواهد بود.

در گروه سوم ذوبآهن، بنیادکار را مثل بازی رفت برد تا سر و سامانی به وضعیتش در جدول بدهد. اگرچه نتوانست و نمیتوانست تحت هیچ شرایطی صدرنشین شود اما با حضور در رده دوم امیدها برای صعود را تا حد زیادی افزایش داد. االهلی عربستان هشت امتیازی باالتر از ذوبآهن هفت امتیازی ایستاده است.

در گروه چهارم هم پرسپولیس هنوز روی فرم نیست و وضعیت مبهمی برای صعود پیدا کرده اس//ت. آنها با الهالل صدرنشین سه امتیاز فاصله دارند و هفته بعد باید برابر رقیب قدرتمند عربستانی بازی کنند. شاید بتوان گفت بازی مرگ و زندگی قرمزها. ایران در حالی بدون صدرنشین هفته چهارم را به پایان رسانده که در غرب آسیا دو تیم عربستانی، یک تیم اماراتی و یک تیم قطری صدرنشین گروههای چهارگانه هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.