استندآپ کمدي در وزارت کشور !

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگ//ي و گردش//گري تاکيد کرد: برگزاري نمايشگاه »ايران؛ فرهنگ کهن بين آب و بيابان«، تصوير ايران فرهنگي و ريشههاي مشترک تمدن امروزي و آثار جهاني و نقش ايران در جهان را به دنيا نشان ميدهد.

به دنبال برگزاري نمايشگاه »ايران؛ فرهنگ که//ن، بين آب و بيابان« در تاالر و موزه هنر نمايش فدرال آلمان، در نشست خبري که به منظور معرفي ايران و اين نمايشگاه برگزار شد، معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به معرفي اين نمايشگاه و بخش کوچکي از تاريخ ايران پرداخت.

طالبيان در س//خناني با بي//ان اينکه اين نمايش//گاه هنر و تاريخ اي//ران يعني از هزاره هفتم پيش از ميالد تا دوره هخامنشي را در

معاونصنايعدستيازشکستهشدنرکورد فروش نوروزي صنايع دستي امسال نسبت به سالهاي گذش//ته خبر داد و گفت: با وجود آنکه هنوز گزارش چند اس//تان به دس//ت ما نرسيده اما تا کنون بيش از 40 ميليارد تومان فروش داشتهايم.

بهمن نامورمطلق بيان کرد: »فروش بيش از 40 ميلي//ارد تومان به معني تضمين بيش از دوه//زار نفر ش//غل در روس//تاها براي يک سال است.«

او همچنين درباره اينکه چطور ميتوان با همکارينهادهايديگر،شعار»اقتصادمقاومتي: توليد و اشتغال« را که مقام معظم رهبري در پيام نوروزي سال 96 مطرح کردند، در حوزه صنايع دستي عملي کرد، گفت: »مسيري که طي ميش//ود خوب است و من نسبت به اين موضوع انتقاد بنيادي ندارم.

گفتمانس//ازي نيز امري تدريجي است. برميگيرد، گفت: براي نخستينبار است که در کنار يک نمايشگاه موزهاي، آثار جهاني ايران به ويژه باغهاي ايراني نيز معرفي ميشوند.

او با تاکيد بر اينکه ايرانيها از شهر »بن« خاطرات خوبي دارند، توضيح داد: »دو محوطه جهاني »شهرسوخته« و »شوش« در اين شهر در فهرس//ت ميراث جهاني به ثبت رسيدند، همچنين از سه نمايشگاه برگزار شده ايراني در کش//ور آلمان، دو نمايش//گاه در شهر بن برگزار شد.«

او برگزاري نمايشگاه »ايران؛ فرهنگ کهن بي//ن آب و بيابان« در تاالر »موزه و تاالر هنر نمايش جمهوري فدرال آلمان« را تحت تاثير ثب//ت جهاني بيابان ل//وت و قناتهاي ايراني در اجالس 2016 يونس//کو دانس//ت و بيان کرد: »گرچه از حدود سه سال گذشته بحث وضع صنايعدس//تي در سال گذشته نسبت به سالهاي قبل بهتر شد و مطمئنا جايگاه هنرمندان و اين حوزه، امسال هم نسبت به سال قبل بهتر خواهد شد.« برگزاري اين نمايشگاه مطرح و پيگيريهاي آن انجام ميشد اما جهاني شدن اين دو پرونده در انتخاب نام اين نمايشگاه بيتاثير نبود.«

او اين اتفاق را نشاندهنده سرزمين مردم ايران دانست و با بيان اينکه ايران دو کوه مهم الب//رز و زاگ//رس را دارد که بين آنها جزايري مس//تقلاند و جزيياتي از محيطزيست ايران را در خ//ود دارند، افزود: »با وجود کامل بودن جوامع در آن زمان، آنها با يکديگر با صلح در ارتباط بودند، اين نشان ميدهد تنوع تاريخي و فرهنگي ايران بسيار اهميت دارد.«

مع//اون ميراث فرهنگي س//ازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با اشاره به حضور اقوام مختلفدرايرانکههميشهباصلحکناريکديگر زندگي ميکنند، ادامه داد: جنگها در طول تاريخ از درون کش//ور نبودند، هميش//ه يکي خارج از کش//ور باعث اين نوع اتفاقات ميشد چون ايران هميش//ه يک کشور مصالحهجو و صلحطلب بود. باغايرانيتاآلمانرسيد طالبيان در اين نشست خبري همچنين به بيان اينکه موضوع و چيدمان نمايش//گاه با کيفيت مناس//ب انجام ش//ده، بي//ان کرد: »نمايشگاه »بهشت ايراني« در کنار نمايشگاه اصل//ي، به ان//دازهاي اهمي//ت دارد که همه جنبهه//اي فرهنگي ايران در مينياتور، فرش و هم//ه تصاوي//ر هن//ري و نقاش//ي را در آن گنجاندهان//د. در واقع آن يک عنصر فرهنگي باکيفيت در ميان آثار ايراني اس//ت، هرچند يک باغ نقلي است که حال و هواي باغ ايراني را دارد، در واقع از بيرون يک ديوار گلي اما از داخل بهشتي ايراني است.«

او همچنين به کلمه پرديس برگرفته از

معاون صنايع دس//تي و هنرهاي س//نتي ادامه داد: »مقام معظم رهبري امسال در پيام نوروزيشان، از هنرهاي سنتي اين سرزمين استفاده کردند و اميدواريم اين موضوع الگويي دوره هخامنش//ي اش//اره کرد و گفت: »اين کلمه از باغ کوروش در پاس//ارگاد ميآيد و باغ ايراني را به ما نش//ان ميدهد، مانند باغ »شازده ماهان« در کرمان. آنجا آب، رودخانه و چشمه وجود نداشتهاند اما ايرانيها با خلق قنات و انتقال آب از دوردستها و پرستاري طبيعت و انتقال خاک خوب به آن منطقه، اي//ن ب//اغ را ايجاد کردند، اي//ن تجربههاي تاريخي درونگرا از باغ کوروش باغهاي ديگر را در آينده ايجاد ميکند.«

معاون اين سازمان با بيان اينکه يک ايراني اکوسيستم خلق ميکند، ادامه داد: »اين تعريف سرزمين و سختکوشي ايرانيان در زمين است. اگر باغ ايراني را با باغ ايتاليايي مقايسه کنيد، در ب//اغ ايتاليايي همه چيز از ابت//دا دارند اما در باغ ايراني اينطور نيست، ايرانيها تهديد را به فرصت تبديل و محيطزيس//ت را ايجاد کردند، به همين دليل فرهنگ ايران، مقاوم و صلحطلب است و ميخواهد فرهنگ را ايجاد و از فرصتها اس//تفاده کند بنابراين هميشه دوست دارد با جهان ارتباط داشته باشد، درست مانند ايران امروز.«

اش/تراکاتفرهنگياي/رانوآلمان ادامهدار است

طالبي//ان تاکي//د ک//رد: »بي//ش از 55 س//ال اس//ت که آلمان و ايران ب//ا يکديگر همکاريهاي فرهنگي دارند. اين همکاريها به دليل يکس//ري اشتراکات فرهنگي است که به ص//ورت متقابل و پايدار بوده و امروز ني//ز با مراک//ز و بنياده//اي فرهنگي آلمان همکاريهاي فراوان علمي و فرهنگي برگزار ميشود که البته اين نمايشگاه حاصل يکي از همين همکاريهاست.« براي س//اير مسووالن و نهادها ش//ود. ما نيز درخواستکرديمکههمهحسينيههاومساجد از زيلو استفاده کنند و در طراحي دکوراسيونها از سفال و صنايع دستي استفاده شود زيرا اين امر موجب اشتغال و هويتزايي براي فضاهاي ما ميشود.

او گفت: اگر زيلو در حسينيهها و مساجد جايگزين فرش ماشيني شود که هيچ روحي ن//دارد، مطمئنا همين امر، دهه//ا هزار نفر را صاحب شغل ميکند، به اضافه اينکه فضاهاي ما داراي هويت بيشتري ميشوند.

نامورمطلق اضافه کرد: »درخواست ما اين است که از صنايعدس//تي و هنرهاي سنتي براي زيباتر و هويتيتر کردن و ايجاد فرصتي براي اشتغال جوانان در زندگي استفاده شود. اين روند در حال انجام ش//دن اس//ت اما کند پيش ميرود و اميدواريم در سال 96 بهدليل نامگذاري اين س//ال به نام توليد و اش//تغال، روند روبه رش//د آن س//رعت بيشتر و جهش پيدا کند.

محمدرضا ستوده- از سه شنبه گذشته ثبت نام کانديداهاي رياس//تجمهوري در وزارت کش//ور آغاز شده است.

افراد زيادي براي ثبتنام آمدهاند. يک خانمي گفته: مذاکرات هستهاي را او تنظيم کرده ولي آقاي روحاني و ظريف نامش را حذف کردهاند!

يکجوان02 سالهقولدادهاگررييسجمهورشودبههرنفر 300 هزار تومان يارانه دهد يعني 50 هزار تومان بيشتر از بقايي. يک روحاني هم گفته دستور تعطيلي دانشگاه آزاد و پيام نور را ميدهد اما نگفته ميخواهد با دانشجوهايش چه کار کند!

يک کارگر يزدي هم بعد از ثبت نام گفته ميخواهد با ترامپ مسابقه ش//نا بگذارد. شعارش هم مسکن دلباز است که انصافا شعارش از کانديداهاي جمنا منطقيتر است!

يک کانديداي ديگر هم با درازآويز زينتي )کراوات( در وزارت کشور حاضر شد و در حالي که تحصيالتش تا ششم ابتدايي بود با خبرنگاران فينگيليش صحبت کرد.

يکي ميگفت: ميخواهد ناسا را به ايران آورد، يک نفر ديگر همميخواهد51 ميليونتومانحقوقبيکاريبدهد.حاالاينکه براي کار کردن چقدر حقوق در نظر گرفته اهلل اعلم!

من به جاي وزارت کشور بودم يک دکه جلوي در ميگذاشتم و بليتفروشي ميکردم تا مردم از نزديک اين عزيزان را ببينند. اگر يک کليپ از اين افراد در يوتيوب پخش شود، سيل توريست براي ديدن اين افراد به کشور جاري و صنعت گردشگري زير و رو خواهد شد!

از طرفي اين افراد خيلي هم عجيب و غريب نيس//تند و به جز روحاني و رييسي که رقابت شان جدي است، بقيه کانديداها مخصوصا جمناييها، حضورشان تفاوتي با اين عزيزان ندارد. چه بسا برنامههاي اين دوستان شفافتر و مصداقيتر از کانديداهايي است که رجل سياسي هستند!

من شخصا ترجيح ميدهم به کسي راي بدهم که ميخواهد ناسا را به ايران آورد تا اينکه به حاجي بابايي راي دهم به اين اميد که ايشان مملکت را آباد کند!

يا حرف آن خانومي که گفته: متن مذاکرات را نوشته ولي آقاي ظريف اسمش را حذف کرده، باورپذيرتر است تا اجراي عدالت توسط مهرداد بذرپاش!

راهرسيدنبهدموکراسيازطريقکسيکهمهمترينبرنامهاش مس//ابقه شنا با ترامپ است نزديکتر است تا مسيري که مثال قاليباف جلوي پاي آدم بگذارد!

ب//ه همين دليل من کانديداتوري اين عزي//زان خنده دار را ج//دي تر از پنج نام//زد جمنايي ميدان//م. در نهايت اميدوارم کانديدايي با درازآويز زينتي پيروز شود!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.