نميتوانم صرفنظر کنم

Jahan e-Sanat - - News -

»ما در حال پيگيري پرونده پزش//کي عباس کيارستمي در دادسراي جرائم پزشکي هستيم که مرجع متفاوتي از سازمان نظام پزش//کي است. بعد از مطالعه گزارش کميسيون پزشکي قانوني، از اين کميسيون دو بار درخواست تجديدنظر و اعتراض کرديماماباتوجهبهموضعگيريمشخصسازماننظامپزشکياز ابتدايبررسيپرونده،برايمانقطعيشدکهاينسازمانصالحيت رسيدگي به اين پرونده را ندارد و به همين دليل از درخواست تجديدنظر از سازمان نظام پزشکي صرفنظر کرديم.« اين را بهمن کيارستمي در پي اظهارات اخير رييس هيات بدوي سازمان نظام پزشکيمبنيبرصرفنظرخانوادهکيارستميازشکايتشانبراي رس//يدگي به پرونده پدرشان ميگويد. او در پاسخ به اينکه در چه مقطعي به دادسراي جرائم پزشکي مراجعه کردهاند، ادامه داد: »آبان ماه س//ال گذشته که درخواستمان از سازمان نظام پزشکي براي اطالع از جزييات پرونده پزشکي بيجواب ماند و اين سازمان اعالم کرد که به دليل انتشار متن کيفرخواست از ما شکايت خواهد کرد، ترجيح داديم اين پرونده را در دادسراي جرائم پزشکي پيش ببريم.«بهمن کيارستمي که اين روزها به همراه خانم مانوش منوچهري، وکيل خانواده کيارستمي، پيگير پرونده پزشکي عباس کيارستمي است، درباره اينکه پيشبيني ميکند نتايج شکايتشان در دادسراي جرائم پزشکي چه زماني معلوم ميش//ود، گفت: »معلوم نيس//ت! ما از دادسراي جرائم پزشکي درخواست گزارش کامل کرديم و چند روز پيش از عيد يک گزارش دو صفحهاي به ما ارائه ش//د، البته اين گزارش هم دقيق نيست و با توجه به اينکه دادستان پرونده بر اساس همين گزارش راي صادر خواهد کرد، برايمان مهم است که اطالعات دقيق و درس//تي در اين گزارش ارائه ش//ود.« او در گفتوگو با ايس//نا گفت: »مساله اصلي اين است که در گزارش کميسيون پزشکي قانوني، تضاد فاحشي بين اظهارات پزشک بيهوشي و جراح معالج، درباره تاريخ قطع داروهاي ضدانعقاد خون پيش از عمل جراحي اول وجود دارد. جراح معالج در گزارش مکتوبي که به سازمان نظام پزشکي ارائه کرده، نوشته فقط پنج روز پيش از عمل جراحي، دستور قطع مصرف داروي ضد انعقاد را داده اما در گزارش کميسيون به جاي استناد به اظهارات دکتر احمد مير )جراحمعالج(بهصحبتهايآقايدکتراميدروحانياستنادشده که در اظهاراتي کامال خالف واقع گفتهاند شخصا به کيارستمي توصيهکردهبودندداروهايضدانعقاد01 روزپيشازانجامعمل جراحي اول قطع شوند. اين تضادها، مسايل بسيار مهمي هستند که تا هنگامي که روشن نشوند و گزارش دقيقي به ما ارائه نشود، وظيفه داريم پرونده را در دادسراي جرائم پزشکي پيگيري کنيم و اميدوار باشيم اين سازمان رويهاي بهتر از سازمان نظام پزشکي در بررسيپروندهاتخاذکند.«اودربخشپايانياينگفتوگودرپاسخ به اينکه با توجه به روند طي شده، چقدر به نتيجه پيگيريهايش اميد دارد، توضيح داد: »بنده درباره پيگيري اين پرونده خود را مسوول ميدانم و نميتوانم بعد از تمام مسائلي که پيش آمده، به داليلي مانند نااميدي يا خستگي، از پيگيري پرونده صرفنظر کنم.«بهمن کيارستمي در عين حال بيان کرد: »اگر سازمان نظام پزشکي تنها مرجع براي رسيدگي به اين پرونده بود، واقعا نااميد بوديم. دفاع از پزش//کان اولويت اصلي اين سازمان است و ادامه پيگيري اين پرونده در سازماني با چنين ساختار و شرح وظيفهاي کامال بيهوده است.«او با بيان اينکه بارها گفته است مساله اصلي، ارائه گزارش است نه صدور راي و حکم براي پزشک يا پزشکان خاطي ادامه داد: »آنچه براي ما اهميت دارد، ارائه گزارش کاملي است که سازمان نظام پزشکي موظف بود ارائه کند و نکرد. حاال اين وظيفه بر عهده سازمان پزشکيقانوني است و گزارشي که اين سازمان يک سال بعد از اتفاقات ناگوار فروردين سال 95 از روند درماني پزشکي عباس کيارستمي ارائه خواهد کرد محکي خواهد بود براي صالحيت اين سازمان در بررسي شکايات مربوط به قصورات پزشکي.«ايرج خسرونيا، رييس هيات بدوي سازمان نظام پزش//کي به تازگي درباره سرانجام بررسي پرونده پزشکي عباس کيارس//تمي و اعتراض خانواده وي به حکم صادر شده، گفته بود: »بعد از اعتراضي که به راي صادر شده انجام شد، راي به دادگاه تجديدنظر ارسال شد و در حال حاضر هم اين پرونده سير عادي خودش را ميگذراند.«او ادامه داد: »از آنجايي که بعد از صدور راي هيات بدوي، شکايتي جديد از بيمارستان و پزشک عفوني بيمارستان از سوي خانواده کيارستمي تنظيم شد، پرونده مجددا به دادسرا رفت تا اين شکايت مورد بررسي قرار گيرد. در حال حاضر حکمهاي اين ش//کايت صادر و توسط هيات بدوي تاييد ش//ده و اکنون در راه تجديدنظر براي نهايي شدن احکام است.«خسرونيا با بيان اينکه فرزند آقاي کيارستمي و وکيلشان به اين حکم اعتراضي نکردهاند، گفت: »بر اساس حکمي که صادر شدهبيمارستانوپزشکعفونيتبرئهشدهاندوتاکنونهمخانواده بهاينحکماعتراضينداشتهاند.حالبايدمنتظرماندتاراينهايي بعد از سير مراحل الزم صادر و اعالم شود.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.