کورت واالندر، کارآگاه سوئدي

Jahan e-Sanat - - News -

ادبيات جنايي طرفداران بسياري دارد. نشر هيرمند با چاپ کتابهاي نويس//نده فقيد س//وئدي، هنينگ مانکل توانس//ته مخاطبان ادبيات را با کارآگاهي آشنا کند که با پيشينيان خود تفاوت بسياري دارد. کورت واالندر، شخصيت رمانهاي مانکل است. کارآگاهي که مانند شرلوک هلمز و پوآرو هوش سرشار و خارقالعادهاي ندارد. پليسي معمولي که گاهي شکست ميخورد، نا اميد ميشود، تا دم مرگ پيش ميرود و پروندهها را مرحله به مرحله حل ميکند. پنجمينزن هنينگ مانکل در پنجمين زن 50 سالگي کورت واالندر را روايت ميکند. کارآگاه سوئدي در هواي خاکستري و سرد سوئد درگير قتلهاي سريالي ميشود که نحوه اجراي آنها وحشتناک اس//ت. مان//کل در کتابهايش تعليق را نه بر شناختن قاتل که بر چگونگي رسيدن به او پايهگذاري ميکند. روايت کارآگاه و قاتل همزمان در کتاب پنجمين زن پيش ميرود و خواننده را براي چگونگي برقراري اين ارتباط کنجکاو ميکند.

ديوارآتش دي//وار آتش رم//ان ديگري از مانکل اس//ت که ش//خصيت مح//وري اش ک//ورت واالن//در اس//ت. اين کتاب نيز داس//تان دس//تگيري قاتل ي//ک راننده تاکسي و حوادث پيراموني آن را بازگو ميکند. کتابهاي مانکل که اکثرش//ان در اوايل دهه 90 سوئد ميگذرد، اعتراضي است به خش//ونتي افسارگسيخته که از اليههاي زيرين جامعه سوئد بيرون ميآيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.