آن مرد آمد!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفري- آن مرد آمد! آن مرد با لبخند آمد. آن مرد يادش رفت که قرار نبود بيايد.آنمردهمانيبودکهبهاوگفتهشدنيا ودرنهايتپرروييآمد!آنمردآمد.دوستانش را هم با خودش آورد! سه تايي آمدند و با آمدنشان قاليباف را هم با خودشانآوردند!ديروز،روزمليآمدنآنهاييبودکهقرارنبودبيايند! روز ملي آمدنيامدگان! آقاي درخت هم بود! هماني که فرموده بود من درختم! آن يکي رفيقشان هم بود. همان آقاي مشبه شبيه به! اين سه برادر ارزشمند و بزرگوار، با هم در انتخابات رياستجمهوري ثبت نام فرمودند تا جمع نامزدهاي بامزه انتخابات امسال تکميل شود. آقاي غرضي البته هنوز نيامده که اميدواريم ايشان هم خيلي سريع رخت و لباس تن کنند و تشريف بياورند و جمع نيروهاي شاديآفرين انتخابات را تکميل کنند. تا اين لحظه البته ما آن مهندسي که از سر ساختمان آمده بود را بيشتر از بقيه نامزدها پسند کردهايم. مرد عمل است، کاله ايمني هم دارد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.