سنگ مفت، گنجشک مفت!

Jahan e-Sanat - - News -

رض/ا بازيب/رون- در روزگاري ک//ه ب//راي اس//تخدام چند کارگر و کارمند س//اده، س//ه چهار هزار داوطلب با مدرک کارداني، کارشناسي و حتي کارشناس//ي ارشد شرکت ميکنند، چرا براي نشس//تن روي صندلي رياس//ت جمهوري کش//ور، افزون بر چند ص//د نفر ک//ه در بين آنها افراد بيس//واد، ناکارآمد، غيرمتخصص، عوامفريبوحتيکسانيکهازسويمقاماتمملکتيبااتهاماتزيادي در عرصه اداره امور، روبهرو هستند، ديده میشوندثبت نام نکنند؟

به قول معروف بايد همه چيزمان به همه چيزمان بيايد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.