همهپرسي در مورد برجام

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - دیدگاه

امسال چند برابر داوطلبان حضور در انتخاباترياستجمهوري3102 درايران اقدام به ثبتن//ام كردهاند و البته انتظار ميرود اكثرشان از سوي شوراي نگهبان رد صالحيت شوند.

به نوش//ته تايمز آو اسراييل، زماني كه يك دولت ميانهرو بر س//ر كار است، تعداد افرادي كه براي شركت در انتخابات ثبتنام ميكنندبيشتراستچراكهفضايسياسي بازتراست.درسال5002 كهرييسجمهور اصالحطلب بر سر قدرت بود، بيش از يك هزارنفرثبتنامكردند.

از مي//ان مهمتري//ن چهرههاي//ي كه تاكنون ثبتنام كردهاند، ميتوان به محمود احمدينژاد،رييسجمهورتندروسابقايران اش//اره كرد. انتظار ميرود حسن روحاني، رييسجمهورميانهروايراننيزبرايپيروزي در دور دوم رياستجمهورياش نيز ثبتنام كند.با اينحال هنوز اين احتمال وجود دارد كه احمدينژاد از س//وي ش//وراي نگهبان رد صالحيت ش//ود، البته اين ش//خصيت پوپوليستي و منكر هولوكاست احتماال به مخالفانتندروييكهخواهانيكپاسخايراني به رياستجمهوري دونالد ترامپ در آمريكا هستند،قدرت ميدهد.نامزدياحمدينژاد در حال//ي صورت گرفت كه ترامپ تهديد به ارزيابي تازه توافق هس//تهاي ايران كرده و از س//وي ديگر هنوز هم شكاف ناشي از انتخاب وي در سال 2009 و وقايع پس از آن در ايران وجود دارد.اين در حالي است كه تصميماحمدينژاد،ايرانرادرشوكوبهت فرو برد چراكه آيتاهلل علي خامنهاي، رهبر ايرانپيشازايندرماهسپتامبرتوصيهكرده بودند نامزدي احمدينژاد باعث دوقطبي شدنفضايانتخاباتميشودكهبرايكشور مضر است.ثبتنام وي همچنين ميتواند اقدامي در جهت تضمين حضور دستكم يكي از دستيارانش در انتخابات باشد. خود احمدين//ژاد تصميمش ب//راي حضور در انتخاباتراكمكبهبقاييعنوانكردهاست. انتخابات91 ميازسويبسياريازايرانيها يكهمهپرسيدرموردتوافقهستهايسال 2015 )برجام( و ديگر تالشها براي ارتقاي سطح اقتصاد تحريمشده اين كشور تلقي ميشود. براساس اين توافق، ايران موافقت ك//رد در قبال رفع تحريمهاي بينالمللي، برنامه هستهاي خود را محدود كند.از زمان نهاييشدناينتوافق،ايرانقراردادهايچند ميليارد دالري را با شركتهاي هواپيمايي بوئينگ و ايرباس به امضا رس//انده اس//ت. هنوز سود اين قراردادها براي طبقه متوسط محسوسنشدهوبرخيمخالفتهارانيزبه دنبالداشتهاست.پسازآنكهدولتروحاني توانست مذاكرات هستهاي را با موفقيت به پايان برساند، بهشدت انتظار ميرود براي دور دوم در انتخابات شركت كند اما هنوز بهطوررسميازنامزدياشخبرندادهاست. ابراهيم رييس//ي، روحاني تندرو نزديك به مقامات باالي كش//ور نيز نام//زدي خود را اعالم كرده است.به گزارش رويداد 24 و به نقل از اين روزنامه اسراييلي، از سال1891 تمام روس//ايجمهور ايران در دور دوم نيز پيروز شدهاند و همين مس//اله روحاني را حتيپيشازثبتنامبهنامزدپيشروتبديل كرده اس//ت. روحاني از حمايت ليبرالها و كساني كه به دنبال كاهش تنشها با غرب هس//تند، برخوردار است اما نظرسنجيها متفاوتاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.