به نام خدمت، به كام تبعيض

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - یادداشت

گرچه دولت تدبير و اميد اقدامات خوبي را طي چهار سالگذشتهانجامدادهاماموافقاندولتنيزمانندمخالفان رويضعفهايموجوددربهبودمعيشتمردمواشتغال اتفاقنظر دارند. از طرفي اما در اين ماههاي باقي مانده تا انتخابات رياستجمهوري، وجه تبعيض و نابرابري در عملكرد دولت نيز عيان ميشود كه قطعا در برهههاي متفاوتزمانيوجودداشتهكهبسياريازسياستمداران، متخصصان فن و حتي اصحاب رسانه بهسادگي از كنار آنعبورميكنند.

دولتتدبيرسهشنبهگذشتهمهمانمردممازندران بود و فرماندار بهشهر خبر از افتتاح و كلنگزني يكهزار ميليارد توماني طرحهاي اقتصادي و عمراني با حضور رييسجمهور در اين ش//هر داد در حالي كه در شرايط كنوني،دولتباتوجهبهمشكالتاقتصادي،امكانانجامو بهرهبرداريازطرحهايعمرانيدرشهرستانهايمحروم را ن//دارد اما بهناگاه حجم بااليي از اعتبارات براي انجام طرحهايعمرانيواقتصاديروانهبهشهرميشود!قسمت جالبماجراآنجاستكهفرمانداربهشهردرسخنانخود به اين نكته اشاره ميكند كه قرار است در كل مازندران سههزارميلياردتومانطرحهايمختلفكلنگزنيشودو بهبهرهبرداريبرسدكهيكسوماينمبلغ،حدوديكهزار ميلياردتومانمربوطبهطرحهايشهرستانبهشهراست كهبهخوديخودنگاهورويكردتبعيضآميزبينمناطق مختلفآناستاننيزعيانميشود.آرزويهرايرانياست كه تمام شهرهاي اين مملكت آباد باشد اما در حالي كه شهرهاياستانهايمحروميچونسيستانوبلوچستان، هرمزگان،كهگيلويهوبويراحمد،ايالم،چهارمحالوبختياري وحتيخوزستانبراياتماموتكميلطرحهاينيمهتمام خود نيازمند يكپنجم مبلغ اختصاصيافته به بهشهر هستند، اين ميزان اعتبار به اين شهر اختصاص مييابد وصداييازكسيبرنميخيزد.آنانكهمنتفعهستندرا ماللي نيست اما آنها كه در نداري و فقر در آرزوي اندك مواجبي از دولت محترم هستند چه بايد بكنند و دست به دامان چه كسي بشوند تا مرهمي بر درد و زخم آنها باشد. مگر بهشهر چه امتيازي نسبت به ساير شهرها و حتي استانها دارد كه دولت چنين سخاوتمندانه، نگاه محبتآميزبهعمرانوآبادياشدارد.دراينبخششهاي سخاوتمندانه بدون شك ردپاي برخوردهاي سليقهاي و تعلق خاطر به ديار و سرزمين مادري پيداست. بهشهر هم مانند خرمشهر جنوب ايران حق و حقوقي دارد اما نه اينگونه كه با سيلي از اعتبارات در عمران و آبادياش بكوشندوخرمشهروديگرشهرهايمحروماينسرزمين درفراموشيومحروميتوفقربسوزند.اينعيننابرابريو بيعدالتيدردولتياستكهباشعارتدبيرآمدتانوراميد رادردلبيچارگانومستمندانروشنسازدامامتاسفانه گرفتار برخوردهاي سليقهاي عدهاي منفعتطلب شده استكهحتيمعلومنيستدرانتخاباتپيشروبهكدام سمت غش ميكنند! بهشهر آباد باشد افتخاري است، بهشهربهترينباشد،جايخوشحالياست،قطعهاياست از خاك پاك ايرانزمين اما نه آن سان كه مردم جنوب و شرق و غرب و ساير نقاط ايران از اين نعمت و اين حق وحقوقطبيعيخودبهكمترينحدبسندهكنندامادر سازمانبرنامهوبودجهكشور،عدهايبااستفادهازجايگاه و موقعيت خود براي شهر و ديارشان نسخه شفابخش اينچنينيتجويزكنند.

زم//ان اندك//ي ت//ا انتخاب//ات دوازدهمي//ن دوره رياستجمهوريباقيماندهاستوازحسنروحانيانتظار ميرود با چنين برخوردها و رفتارهاي سليقهاي، شديدا برخورد كند تا كام ملت با يأس و نااميدي تلخ نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.