بخشخصوصیناجیبازار

واكنش دبير كانون انجمن صنايع غذايی به ناكارآمدی قيمتگذاری دولتی؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

پروانه کبره- شايد يكي از تكراریترين موضوعاتي كه نوشتن از آن فايدهاي ندارد، چالشتنظيمبازارموادغذاييباشد.همانطوركهمسووالنبابيتفاوتيكاملازكنارگراني كاالهاياساسيردميشوند،قيمتكاالهايپرمصرفنيزبدونوقفهدرحالافزايشاست. چند سالي ميشود كه بازار مواد غذايي به بدترين شكل ممكن اداره ميشود بهطوري كه مردم هر سال حسرت سال قبلتر از آن را ميخورند، اين در حالي است كه هر سال وزراي مربوطهوعدهوعيدهاييدرخصوصبهبودوضعيتمعيشتيوثباتقيمتهاميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.