بریتانيادر5102 رابطهتيمترامپباروسيهراكشفكردهبود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - افشاگری

دونالد ترامپ همواره از اعضاي تيم انتخاباتي خود در برابراتهامارتباطباروسيهدفاعكردهاستامااكنونآشكار شدهكهدستگاهاطالعاتيبريتانيادرسال5102 نسبتبه روابطمشكوكتيمترامپبامسكوهشداردادهبود.

گاردين در گزارشي نوشت دستگاه امنيتي بريتانيا مدتها پيش از اين درباره ارتباط تيم انتخاباتي دونالد ترامپ با جاسوسان روسيه هشدار داده بود.براساس اين گزارش،دستگاهامنيتيبريتانيااواخرسال5102 متوجه روابط مشكوك ميان اعضاي تيم انتخاباتي دونالد ترامپ با افرادي كه احتماال جاسوس روسيه بودند، شده بود. دستگاه امنيتي بريتانيا ظاهرا به طور تصادفي متوجه اين رابطه ش//ده بود و ترامپ و افراد او تحت شنود قرار نداشتهاند.رييسجمهور آمريكا بارها ادعا كرده كه عليه او به دستور باراك اوباما جاسوسي ميشده است. شان اسپايسر،سخنگويكاخسفيد،دستگاهاطالعاتيبريتانيا را نيز متهم كرده كه در جاسوس//ي از ترامپ و افراد او مشاركتداشتهاستامادرگزارشگاردينگفتهميشود دستگاهامنيتيبريتانياجاسوسانروسيهرازيرنظرداشته و ظاهرا از اين طريق به ارتباط افراد نزديك به ترامپ با جاسوسان روسيه پي برده است.دستگاه امنيتي بريتانيا با مراجعه به سازمان اطالعات خارجي آمريكا و(CIA) پليسفدرال)IBF(بهآنهاگفتهبود:ميانافرادنزديكبه ترامپودستگاهامنيتيروسيهارتباطوجوددارد.شمابايد هوشيارباشيد.سرانجامدرتابستان6102 رابرتهانيگان، رييس سرويس جاسوسي بريتانيا، شخصا اسناد مربوط به روابط تيم ترامپ با روس//يه را به جان برنان، رييس سيآياي تحويل ميدهد. پس از آن بود كه موضوع در آمريكا مورد بررسي و تحقيق قرار گرفت. در اين فاصله سرويسهاي امنيتي و اطالعاتي آمريكا متقاعد شدهاند كه مسكو تالش كرده در انتخابات آمريكا به نفع دونالد ترامپدستكاريكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.