یك اصالح ضروري

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در نوشته دكتر غالمرضا كيامهر در ستون نگاه نخست پنجشنبه42/1/69 كه بايد با عنوان »اقتصاد مقاومتي؛ مسووليت مشترك دولت و حاكميت« به چاپ ميرسيد، بخشی از قلم افتاده بود كه ضمن پوزش به شرح زير اصالح ميش//ود:»مردم ايران به همان اندازه كه خليجف//ارس و درياي مازندران و افتخارات ملي و تاريخ ديرپاي سرزمينشان را دوست دارند، شيفته مصرف محصوالت و مصنوعات ساخته شده در وطن خودشان هستند و اتهامي كه در تريبونهاي مختلف به مردم در ارتباط با مصرف كاالهاي واردات زده ميشود، بدترين جفايي است كه ميتوان در حق آنها روا داشت اما همين مردم حق دارند مصرف محصوالت وطني را كه نه از نظر قيمت و نه از نظر كيفيت قابل رقابتبامحصوالتمشابهخارجينيست،مصرفنكنند.همچنينباالگوبرداري از خصوصيسازيهاي صورتگرفته بعد از فروپاشي اتحاد شوروي و ديوار برلن در اروپاي شرقي به نحوي كه دولت بتواند به جاي بنگاهداريهاي ناموفق بنگاههاي رو به ورشكستگي تمام وقت و هم و غم خود را صرف بسترسازي و سياستگذاريهاي اقتصاد مقاومتي كند از جمله ديگر پيشنيازهاي مهم و اساسي براي عملي ساختن نظريه اقتصاد مقاومتي در كشور است.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.