خروج از سایه ركود

سناريوي سهگانه برای بازار بهاري خودرو؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

بازار خودرو اين روزها به رسم هر ساله در ركود بهاري به سر ميبرد؛ ركودي كه بهنظر ميرسد با توجه به در پيش بودن انتخابات ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.