لشكركشي رقباي روحاني در خيابان فاطمي

چهرههاي اصلي به میدان آمدند؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سیاس/ي- س//رانجام رییس دولت یازدهم و تولیت آستان قدس رضوي روز جمعه براي نامنویسي به ستاد وزارت كشور رفتند. این تقریبا رسمي عادي است كه چهرههاي معروف سیاس//ي كه نقش مهمت//ري را در رقابتهاي انتخاباتي بازي ميكنند در واپس//ین س//اعات نامنویسي به وزارت كشور مراجعه كنند تا تنور انتخابات را بیشتر گرم كنند. امروز هم آخرین فرصت نامزدهاي انتخاباتي جناج راست و چپ است كه در نهایت كاندیداهاي خود را وارد رقابت كنند، هر چند چهرههاي اصلي دو جریان معرفي شدند و اسم و رسم خود را در وزارت كشور ثبت و خود را آماده رقابت با حریف كردند.

دیروز نامزد اصل//ي اصولگرایان وارد رقابت انتخاباتي ش//د اما آنها همچنان با سردرگمي و با لشكركشي گستردهاي از كاندیدا پا به میدان رقابت گذاش//ته اند. از هر جهت ممكن اس//ت پش//ت پرده معرفي كاندیداي مختلف جریان اصولگرایي برنامهاي مدون باش//د تا شاید آنها بتوانند رقابتي نفس//گیر را براي دولت روحاني رق//م بزنند چرا كه با نگاهي گذرا به پیش//ه و محبوبی//ت این كاندیداها ب//ه راحتي ميتوان حدس زد كه برخي از آنها شانسي براي رقابت با دولت روحاني ندارند. اصولگرایان با تش//كیل جبهه مردمي نیروي انقالب اس//المي )جمنا( كه طیف مختلفي از جریان راستگراي كشور را شامل ميشود تالش ميكنند تا بتوانند نامزد ریاستجمهوري اصالحطلبان را شكست دهند و با قرار دادن همه شانسهاي خود در یك سبد به دنبال جمع آراي مردم هس//تند. این جزیان براي كس//ب آراي مردم با ایجاد س//ردرگمي و تع//داد زیاد نامزدهاي انتخاب//ي ميخواهند تا اشتباهات گذشته خود را جبران كنند و البته ميتوان نتیجه گرفت چندان هم به نامزدهاي خود در انتخابات اطمینان ندارند. تهیه فهرستي از چهره معروف سیاس//ي و برگزاري انتخابات درون حزبي و بیرون آوردن نام پنج نفر از آنها گویاي همین امر است.

جمنا در آخرین تصمی//م خود اعالم كرده اس//ت كه حضور پنج نامزد فهرست آنها براي كاندیداتوري حتمي است اما نامزد اصلي خود را اردیبهش//تماه معرف//ي ميكنند. نگاهي به فهرست پنج نفره گروه جمنا نشان ميدهد كه در كنار ابراهیم رییسي به عنوان گزینه نخست این ائتالف راستگرا، تنها چهره سیاسي كه شاید بتواند در این دوره از انتخابات عرض اندامي كند محمدباقر قالیباف اس//ت. قالیباف كه با عزمي راسخ از چندین ماه پیش زمزمههاي ورود خود را به انتخابات مطرح كرده بود ناگهان اعالم كرد قصد حضور در انتخابات را ندارد اما بعد از اعالم بیانیه خود باز هم نامش در لیس//ت جمنا قرار گرفت چون نام رییس//ي او را وسوسه كرد تا به عنوان حامياش تا آخرین لحظه كنارش بماند و این گمان شاید امروز با ثبتنام شهردار تهران در وزارت كشور قطعي شود. دیروز هم خبري از تجمع حامیان قالیباف با عنوان »تجمع مدافعان ایران« با هدف از دعوت وي براي كاندیداتوري در ش//بكههاي اجتماعي منتشر شد كه معاون امنیتي اس//تاندار تهران در واكنش به این خبر گفت: اخباري مبني بر برگزاري تجمع با هدف حمای//ت از برخي اف//راد و نامزدهاي انتخابات ریاستجمهوري در شهر تهران در فضاي مجازي منتشر شده است.

فرمانداري ته//ران هیچگونه مجوزي براي تجمع حامیان نامزدهاي انتخاباتي نداده است چ//ون این تجمعات تبلیغ//ات زودهنگام بوده و تخلف محسوب ميش//ود. تب تند انتخابات براي تجمعها آنچنان باال گرفته بود كه عدهاي ه//م قصد تجمع در مقابل منزل احمدينژاد را در شب گذش//ته داشتند كه محسن همداني، معاون امنیتي استاندار تهران اعالم كرد جلوي این تجمعها گرفته شد. احتمالتركجلیليازانتخابات بلبش//وي سیاس//ي جبهه راستگرا موجب ش//ده تا وضعیت س//عید جلیلي براي ثبتنام انتخابات ریاس//تجمهوري در هالهاي از ابهام باقي بماند. دیروز یك كانال تلگرامي نزدیك به سعید جلیلي به صورت غیرمنتظرهاي از انصراف سعید جلیلي خبر داد. دلیلش را هم فشار جمنا و برخي تخریبها اعالم كرد. برخي كانالهاي دیگ//ر اصولگرا هم گفته اند كه او بیانیه خواهد داد. نكته و فصل مش//ترك همه این خبرها اما یك گزاره است. گفتهاند كه او خواهد گفت كه به نفع رییس//ي كنارهگیري ميكند. این یعني اینكه اوال، او به سازوكار جمنا همچنان بياعتقاد است و نظرش را به نظر این ائتالف تعمیم نداده و دو، اینك//ه او همچنان نس//بت به محمد باقر قالیباف نقد دارد. آنقدر كه حاضر نیس//ت این كنارهگیرياش را به نفع فرمانده سابقش اعالم كند. ترك سعید جلیلي نميتواند در عمل به نفع كسي باشد چرا كه طیف زیادي از افراد حامي او خیلي پیشتر او را ترك كرده بودند.

در حالي كه اصولگرایان فهرست باالبلندي از نامزده//اي خود را روي میز گذاش//تهاند اما اصالحطلبان هنوز هم روي همان گزینه اصلي خود حسن روحاني تاكید دارند. این درحالي كه اصالحطلبان هم با دغدغه بزرگتري وارد عرصه رقابت ميشوند و آن تولیت آستان قدس رضوي است. از همین سو اگرچه بسیاري از اصالحطلبان از جمله ع//ارف خواهان قرار گرفتن یك نامزد دیگر اصالحطلب در كن//ار روحاني بودند تا او را در هن//گام تبلیغات انتخاباتي یاري رس//اند اما مجید انصاري، عضو ش//وراي مركزي حزب اتحاد ملت سخن دیگري گفت. وي اعالم كرد: نزدیكان آقاي روحاني موافق كاندیداي پوششي در انتخابات ریاستجمهوري سال آینده نیستند. با این حال برخيها اسحاق جهانگیري، معاون اول روحاني نامزد دیگر اطالحطلبان دانستهاند و برخي دیگر از حضور محمدباقر نوبخت، معان و رییس سازمان برنامه بودجه سخن گفتهاند. از این س//و خبرن//گاران در انتظارند تا اعضاي كابینه دولت یازدهم را در وزارت كشور ببینند تا مواجهه با چهرههاي سیاسي نزدیك به دولت یك سوال مشخص را بپرسند كه آیا شما نامزد پوششي دولت روحاني هستید؟ هرچندهاشمي وزیر بهداشت آب پاكي را روي دستان خبرنگاران ریخت و گفت كه هیچ فردي از دولت قرار نیست كاندیدا شود. چهرههايمعروفسیاسي حضور سیدمحمد غرضي مهمترین اتفاق روز سوم نامنویسي بود. سیدمحمد غرضي در سال 1392 با شعار دولت ضدتورم توانست 500 هزار راي جمعآوري كند. او در هنگام ثبتنام گفته بود: اینكه هر روز یك كاندیدا مطرح ميش//ود، نش//اندهنده آن است كه به نتیجه نرسیدهاند. ميخواهند جانشین آقاي روحاني شوند و دائم نتایج مثبت را برجام نفي ميكنند. نتایج منفي را هم به رخ ميكش//ند و مردم وقتي ميبینند یك كسي ميخواهد جانشین فرد دیگري شود، حرفهایش را خیلي جدي نميگیرند.

س//یدمصطفي هاش//ميطبا، معاون رییس دولت س//ازندگي نیز با ش//عار حفظ سرزمین ایران نامنویسي كرد. وي پس از نامنویسي گفت: گرچ//ه آقاي روحاني اقدامات موثر و عاقالنهاي در راه رسیدن جمهوري اسالمي به اهداف خود انجام دادهاند، اما فكر ميكنم كه امروز باید در اولویتهاي جمهوري اسالمي ایران تجدید نظر شود. وي در پاسخ به این پرسش كه آیا شوراي هماهنگي اصالحطلبان با ش//ما صحبتهایي درباره ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوري به عنوان كاندیدایي در سایه براي حمایت از آقاي روحاني انجام داده اس//ت نیز تاكید كرد: من با هیچ یك از تشكلهاي اصالحطلب در این زمینه مذاكره یا مشورتي انجام ندادهام.

بسیاري تصور ميكردند دار و دسته وابسته به احمدينژاد پرونده نامنویس//ي را همان روز چهارشنبه بستهاند اما حضور مهدي كلهر، مشاور رسانهاي دولت احمدينژاد در روز چهارم نشان داد ممكن است هنوز هم دولتيهاي او سوداي نامنویسي در ریاستجمهوري را داشته باشند. اگرچ//ه كلهر اعالم كرده اس//ت: من به صورت مس//تقل در انتخابات ش//ركت كردهام و نامزد احمدينژاد نیستم.

حجتاالس//الم محسن غروریان از مدرسان ح//وزه علمیه قم كه پی//ش از این در انتخابات پنج//م مجلس خبرنگان ش//ركت ك//رده بود وصالحیتش رد ش//ده بود نیز براي نامنویسي به وزارت كشور رفت. او پس از نامنویسي اعالم كرد: در مقابل روحاني نميایس//تد و به نفع او كنار م//يرود. علي ش//یخاني، دبیر كل حزب مردم و حجتاالسالم فومني دبیر حزب مردمي اصالحات نیز با شعار دولت نشاط در انتخابات دوازدهم ریاستجمهوري ثبتنام كردند. حسن نوروزي، نماین//ده مردم رباطكریم نیز با هدف مبارزه با فساد در انتخابات شركت كرد.

اعظم طالقانی، دبیركل جامعه زنان انقالب اس//المی هم ش//انس خود را برای نشستن بر كرسی ریاست جمهوری امتحان كرد.

مصطف//ي كواكبی//ان، دبی//ركل ح//زب مردمساالري و نماینده مردم تهران در مجلس ده//م ه//م انگیزه حض//ور خود را نامنویس//ي احمدينژاد عنوان كرد. او در پاسخ به اینكه آیا كاندیداي پوششي كسي هستید، گفت: به قیافه من نميخورد كه كاندیداي پوششي باشم.

دی//روز علیرضا زاكاني هم كه در فهرس//ت جمنا قرار گرفته بود، براي شركت در انتخابات نامنویسي كرد. در حالي كه پیش از نامنویسي او اعالم شده بود كه زاكاني همراه با دو كاندیداي دیگ//ر از جمله مهرداد بذرپ//اش و حمیدرضا حاجيبابایي براي كمك به ابراهیم رییسي، او را همراهي ميكنند چراكه انتظار ميرود این افراد در نهای//ت پس از ثبتنام به نفع او كنارهگیري كنن//د اما زاكاني خیال همه را راحت كرد و در پاسخ به این سوال كه به نفع كسي كنار ميرود، گفت: ميایستیم انشاءاهلل، دولت اقدام و اصالح تشكیل ميدهم.

نامنویس//ي كاندیداه//اي دوازدهمین دوره ریاستجمهوري در حالي در دو روز گذشته ادامه یافت كه حضور شهروندان عادي براي شركت در انتخابات ریاست جمهوري شگفتي همگان را در پي داشت. در حالي كه عكاسان و خبرنگاران منتظر ش//كار چهرههاي معروف براي ثبت در رسانههاي خود بودند افراد عادي ركورد حضور براي نامزدي در انتخابات را شكستند. این رسم در 11 دوره قبل//ي نیز برقرار بوده كه عدهاي از شهروندان با مدارك ساده خود به ستاد انتخاباتي بیاین//د اما در این دوره حضور كودكان چهار یا پنج ساله از مهمترین اتفاقاتي بود كه رخ داد و نش//ان داد خالهاي قانوني كار دست مسووالن كشور داده و شرایط ثبتنام را براي بیشتر افراد راحت كرده اس//ت البته ثبت و پخش تصاویر و فیلمها توس//ط صداوسیما هم مشوق حضور مردم در وزارت كشور و تمایل آنها براي ثبتنام انتخابات ریاست جمهوري بوده است.

این موضوع تا جایي پیش رفت كه علیرضا نیلچي، مدیركل انتخابات شوراي نگهبان گفت: آمارها نشان ميدهد اغلب كساني كه در انتخابات ثبتن//ام ميكنند ش//رایط الزم را ندارند اما ما بررس//يهاي خود را انجام ميدهیم. خواهش ميكنم كس//اني كه شرایط الزم را ندارند براي ثبتن//ام نیایند، البته ما به علت خالء در قانون انتخابات ش//اهد تعداد باالي ثبتنامكنندگان هستیم كه این اش//كال قانوني موجب نگراني عالقهمندان به كشور شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.