ظریف: آمریكا رغبتی برای تحقیق درباره مسایل سوریه ندارد

Jahan e-Sanat - - News - روابط خارجی

گروه سیاس/ی- محمدجواد ظریف، سرگئی الوروف و ولیدالمعلم وزراي امور خارجه ایران، روس//یه و سوریه بدون حضور همتای تركیه ای خود عواقب حمله موشكی آمریكا به سوریه را در مسكو بررسی میكنند و این در حالی است كه احتمال خروج تركیه از تركیب مذاكرات آستانه هم وجود دارد. از طرفی رییسجمهور آمریكا در آستانه نشست مسكو با بیان اینكه بر بركناری بش//ار اس//د از قدرت اصرار ندارد، موض//ع خود را تغییر داد ت//ا بار دیگر ترامپ موجب نگرانی كسانی شود كه به موضع تند و شدید او در قبال سرنوشت بشار اسد امید بسته بودند. هر چند از زمان تحمیل جنگ بر سوریه وزرای امور خارجه و سایر مقامات دفاعی و امنیتی س//ه كشور ایران، روسیه و سوریه نشستهای زیادی برگزار كردهاند اما با توجه شرایط فعلی )كه برخی از مقامات روسیه آن را به بحران موشكی كوبا در سال 1962 تشبیه كردهاند كه دو قدرت شوروی و آمریكا را در آستانه جنگ اتمی قرار داد( از اهمیت زیادی برخوردار اس//ت. تالشهای این س//ه كشور پیش از رخدادهای خان شیخون و پایگاه الشعیرات بر پیشبرد دور جدیدی از رایزنیهای سیاسی متمركز بود كه از آستانه آغاز شده و تركیه نیز در آن مشاركت داده شده بود. یكی از نكات قابل توجه و تامل در این میان این اس//ت كه دور جدید مذاكرات سیاسی با حضور و مشاركت تركیه آغاز و استمرار پیدا كرد اما تركیه در قبال قضایای خان شیخون و پایگاه الشعیرات مواضعی كامال متفاوت از روسیه اتخاذ كرد و بار دیگر در كنار ائتالف برانداز قرار گرفت.

محمدجواد ظریف در نشست خبری مشترك با همتایان س//وری و روس//ی خود پس از نشست سهجانبه در رابطه با سوریه، گفت: ما از جامعه بینالملل میخواهیم به همكاری در مبارزه با تروریس//م ادامه دهد. جهتگیریهای سیاسی برای رسیدن به نتایج و متوقف كردن جنگ ششساله سوریه نیازمند همكاری سیاسی بیشتری خواهد بود. ظریف در پاسخ به این پرس//ش كه پیام این نشست برای دولت آمریكا چه خواهد بود، گفت: مهم است كه همه متوجه باشند اقدامات یكجانبه در جامعه بینالملل مورد قبول نیس//ت. ما هنوز شاهد نتایج اقدام یكجانبه آمریكا در دهه گذشته بودهایم و گروههایی مثل داعش، جبهه النصره، القاعده و طالبان ثمره همان اقدام یكجانبه و خشن آمریكا هستند كه به عنوان یك خطر جامعه بینالملل را همچنان تهدید میكنند. معتقدیم برای تحقیق در رابطه با اس//تفاده از س//الحهای شیمیایی باید كمیتهای مس//تقل تشكیل شود و تاكید داریم كه این تحقیقات باید میدانی باش//د. ما شاهد معیارهای دوگانه در این رابطه هستیم. سوریه متهم شده كه از سالح شیمیایی استفاده كرده است و ایران بالفاصله درخواست تحقیقات در این زمینه را مطرح كرد اما متاس//فانه آمریكا به جای اینكه وارد پروسه تحقیقات شود به سوریه حمله كرد و این یعنی آمریكا رغبتی برای انجام تحقیقات ندارد. وزیر امور خارجه كشورمان گفت: همچنان اصرار داریم كمیته حقیقتیاب در خانشیخون تشكیل شود و در آزمایشگاهها نمونهبرداریها مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه این نشس//ت خبری سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روس//یه تاكید كرد: برای همه واضح است كه نقض قوانین بینالملل مورد قبول نیس//ت و رفتارهای یكجانبه و تجاوزكارانه روند صلح بینالمللی را به خطر میاندازد. وی گفت: شورای امنیت میتواند در این زمینه ورود كند. متاسفانه چنین رفتارهایی از سوی آمریكا صلح بینالملل را به خطر میاندازد. این مقام روس//ی گفت: تحقیقات درباره مس//ایل س//وریه باید از صداقت و شفافیت برخوردار باشد. متاسفانه برخی كمیتهها در رابطه با سوریه تشكیل شدهاند كه از نظر ما قابل قبول نیستند.

ولید معلم، وزیر امور خارجه س//وریه در این نشس//ت خبری با تاكید بر اینكه س//وریه بارها اعالم كرده س//الح ش//یمیایی ندارد و در سال 2016 سازمان منع سالحهای ش//یمیایی بر آن صحه گذاشت، افزود: آنچه اتفاق افتاده عملیاتي روانی است. وی تاكید كرد: برای تشكیل كمیته حقیقتی//اب دعوت كردیم تا بیایند و به ش//عیرات روند اما آمریكاییها از تش//كیل چنین كمیتهای میترس//ند. وی خاطرنشان كرد: معتقدیم آمریكا چنین تحقیقاتی را نمیپذیرد. كمیتهای كه از نظر آمریكاییها باید تش//كیل شود، كمیتهای است كه باید در خدمت خاص آمریكا باشد و ما معتقدیم حقیقت روشن نخواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.