دوباره آمدهام براي ایران و اسالم ...

Jahan e-Sanat - - News - نشست خبری

حسنروحانيدرنشستخبريپس از ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوري گفت: خداوند بزرگ را سپاسگزارم كه دوباره به این بنده حقیر توفیق داد كه خودم را در معرض اعتماد ملت ایران ق//رار دهم و اعالم آمادگي كنم كه بار مسوولیت اجرایي كشور را در صورت قبول ملت ای//ران برعهده بگیرم. وي افزود: در سال 92 آنچه به ملت ایران اعالم كردم در انتخابات آن سال نجات اقتص//اد ایران، احیاي اخالق و تعامل سازنده با جهان بود. امروز خوشحالم در هر س//ه زمینه با حمایت و كمك مردم قدمهاي قابل توجهي برداشته شدهاست.روحانيتاكیدكرد:درزمینه اقتصاديپیشرفتهایيداشتهایمكهدر هفته آینده شاهد افتتاح بزرگترین سرمایهگذاري در طول تاریخ اقتصادي هستیم.هفتهآیندهدرعسلویهطرحی را افتتاح ميكنیم كه در تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشته است.

وي ادام//ه داد: در زمین//ه تعامل س//ازنده توانس//تیم در پیچیدهترین پرونده تاریخي با قدرتهاي جهان به تعامل برسیم و همین جا به ملت ایران اعالم میكنم كسانی كه برای كشتن این فرزند یعنی برجام تصمیم گرفته بودند، نمیتوانند سرپرست خوبی برای این فرزند باشند. همانهایی كه همه تالششان برای این توافق بود باید تمام این گام را بردارند.

وی تاكی//د ك//رد: اگ//ر اینجانب مسوولیت ریاستجمهوری را داشته باشم همین مسیر شفافیت در كشور ادامه خواهد یافت. در دولت دوازدهم هدف ما ایران پیشرفته و پیشرو است. ایران پیش//رفته همان هدفی اس//ت كه در چش//مانداز 20 س//اله برای ما مشخص شده است، چشماندازی كه به دست آیت اهللهاشمی و تایید رهبر به مسووالن ابالغ شد. رییسجمهور تصری//ح كرد: همه باید برای اس//الم اعتدالی و اسالم رحمت دوباره بیاییم. همه برای انقالب عقالنی و انسانی در كنار هم بایستیم و ایران را بسازیم. من دوباره برای ایران و اسالم آمدم و از همه ایران میخواهم دوباره بیایند برای ایران و برای اسالم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.