آمده ام برای كار و كرامت...

Jahan e-Sanat - - News -

حجتاالسالم سیدابراهیم رییسی ب//ا بیان اینكه حضور در انتخابات جزو تصمیمات بسیار سخت من بود، گفت: خود را منحصر به جریان خاص سیاسی نمیبینم؛ از م//ردم با مردم و در مردم خواهم بود.

رئیسی پس از ثبتنام در انتخابات ریاس//تجمهوری با اش//اره ب//ه روی كارآمدن دولتهای مختلف طي س//ه دهه اخی//ر اظهار ك//رد: در این مدت دولتهای مختلف بر سركار آمده و هر كدام اقدامات خوبی را به س//هم خود انجام داده و گامهایی برای پیش//رفت كش//ور انجام دادهاند و بای//د اقدامات خ//وب همه دولته//ا و دولتمردان را ارج نه//اد ولی باوجود همه تالشهای انجام شده وضعیت كشور در شرایطی اس//ت كه مردم س//وال میكنند چرا بیكاری؟ مردم نگران كسبوكار و رونق آن هستند. روستاییان شهرنشنیان و نخبگانسخنشانآناستكهكشوری با این همه ذخایر و منابع ععظیم انسانی و نیروهای حوان خالق آیا درخور ملت ماس//ت كه ش//خص بیكاری شرمنده خانوادهاش شود.

وی با طرح این پرسش كه آیا امكان برونرفت از وضعیت وجود ندارد؟، گفت: میتوان با یك مدیریتی كه فرا جناحی به اعتالی كش//ور فكر كند و به دنبال استفاده از توانمندیهای كشور باشد، از این ش//رایط خارج شد. در برخی از كشورها نیروی تحصیلكرده ما خدمت میكند و تمای//ل دارند كه اگر ممكن باشد به كشور بازگردند. رییسی با بیان اینكه در ش//رایط امروز جامعه امكان تغیی//ر و تحول وجود دارد، اظهار كرد: گام اول ای//ن تحول، تح//ول در نظام مدیریتی است ولی معنای آن نیست كه دولتمردانی كه در جای جای كشور خدمت می كنند تالششان ارزشمند نیست بلكه رویكردها باید اصالح شود. تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به سوابق مدیریتی خود در نظام جمهوری اسالمی گفت: الیههای مختلف كشور و آس//یبها را میشناس//م و میتوان بس//یاری از ساختارها را اصالح كرد تا برای زندگی مردم مشكل ایجاد نكند. رییسی همچنین یادآور شد: دولت بنده »دولت كار و كرامت« است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.