رییسجمهور سازش كار نمیخواهیم

Jahan e-Sanat - - News -

فارس-خطیبنمازجمعهتهراندرخطبهخودبااشارهبهاینكههویت ما انقالبی است كه شعارش »ما میتوانیم« است و میتواند با قدرتهای بزرگ دست و پنجه نرم كند، گفت: ما رییسجمهور با روحیه سازشكاری نمیخواهیم بلكه باید روحیه تهاجمی داشته باشد. حجتاالسالم صدیقی با بیان اینكه مهمترین مساله در حال حاضر انتخابات پیش رو است، گفت: حضور پای صندوقهای رای هم حق است و هم تكلیف. حق از این جهت كه كشور برای همه ماست؛ اگر نرویم از حق تعیین سرنوشت استفاده نمیكنیم. اما تكلیف است چون منهای حضور، كشور در خطر است. او به نامزدهای انتخابات توصیه كرد: آنچه توقع شرعی است توقع ملی و قانونی است رعایت نزاكت است. ما این نظام اسالمی را به عنوان مقدمه ظهور میدانیم و حكومت امام زمان حاكمیت خداست كسی كه به دستورات خدا توجه نمیكند و میخواهد رییسجمهور شود و هر تحقیری میكند و هر حملهای میكند در تراز این كشور نیست؛ حفظ نزاكت اخالقی در راس مطالبات اس//ت. هر نوع جوسازی و تهمت و تخریب خالف منش و شخصیت نظام اسالمی اس//ت. صدیقي اضافه كرد: در رییسجمهور دوری از اشرافیت و پایبندی به اصول اخالقی شرط است. این اختالفات در مس//ایل بین جنوب شهریها و كارگرها و عدهای كه خارج از كشور هستند، درست نیست. كسی را میخواهیم كه به این مسایل توجه نكند نه اینكه شعار بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.