آیتاهلل هاشمي حتي در سن باال هم محافظهكارنشد

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- معاون اول رییسجمهور گفت: هاشمي هم در دوران گفتمان انقالبي، هم در دوران سازندگي، هم دوران اصالحات و هم اعتدال نقش موثر و تعیینكنندهاي دارد. بنبستي براي او وجود ندارد. براي برونرفت از هر بحرانومشكليیكراهمطرحميكرد.وقتيجریانهايسیاسيبابنبست و مشكلي روبهرو ميشدند به او مراجعه ميكردند. اسحاق جهانگیري در همایش دیدبان اعتدال ادامه داد: نسبت جمهوري اسالمي، دفاع مقدس، توسعه و اصالحات و اعتدال باهاشمي، ارتباط وثیق و ناگسستني است و اینجا حرف امام درباره هاش//مي مبني بر آنكه این نهضت زنده اس//ت چونهاشمي زنده است، تبیین تاریخي فردي است كه نقش ایجابي او در انقالب و جمهوري اسالمي فراموشنشدني است. وي با بیان اینكه آیتاهلل هاشميدرپیريمحافظهكارنشد،كهنهنمياندیشیدوهمیشهتصمیمات جوانانه ميگرفت، گفت: در سن باال براي امور وقت ميگذاشت، جامعه جوان ما روز به روز با او بیشتر ارتباط برقرار ميكرد، هاشمي حلقه وصل بود نه فسخ، او گوش شنوایي داشت و در بین جریانات سیاسي پل بود نه دیوار و مانع ميشد كه جریاني جریان دیگري را حذف كند. هاشمي نميخواست هیچ كدام از جریانهاي سیاسي حذف شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.