تحریمهاي جدید آمریكا علیه ایران ناقض حقوق بینالملل است

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان تحریمهاي جدید حقوق بشري آمریكا علیه ایران را غیرقانوني و ناقض حقوق بینالملل خواند. بهرام قاس//مي در واكنش به افزودن نام یك س//ازمان و یك مقام رسمي قضایي كشورمان به فهرست بيپایه تحریمها به بهانه واهي نقض حقوق بشر اظهار داشت:اینگونهاقداماتتكراريودرجهتاهدافسیاسيخاصدولتآمریكا در اعالم تحریمهاي یكجانبه با ادعاي بياساس نقض حقوق بشر علیه افراد حقوقي و حقیقي كشورهاي مستقل، ناقض اصول مسلم حقوق بینالملل و حقوق بشر بینالمللي و امري نامشروع و غیرقانوني است. وي افزود: دولت آمریكابهدلیلكارنامهمردودداخليوبینالملليخوددرجایگاهينیستكه بتواندپیرامونوضعیتحقوقبشردردیگركشورهااظهارنظریااقداميكند. سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان با اشاره به این موضوع كه هیچ نهاد و مرجع بینالمللي نیز هرگز چنین وظیفهاي را به دولت آمریكا نداده است تا چگونگي حقوق بشر در دیگر كشورها را از دیدگاه خود مورد بررسي و ارزیابي قراردادهوبرايآنهاتعیینتكلیفكند،گفت:ایناقداماتوتحریمهايیكجانبه و زورمدارانه براساس قطعنامههاي مكرر سازمان ملل اقدامي نامشروع و داراي آثار منفي بر بهرهمندي حقوق بشر افراد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.