گوشههایی از عملكرد احمدینژاد را در مناظرهها افشا میكنیم

Jahan e-Sanat - - News -

انتخاب-معاون حقوقی رییسجمهور خاطرنشان كرد: دولت در طول سهسالگذشتهخویشتنداریداشتوهمهكابینهكمتربهتحلیلگذشته پرداختند. آن هم برای اینكه به سیاهنمایی متهم نشویم. میخواستیم در جامعه امید ایجاد كنیم حاال آقایان وقتی خودشان شروع كردند، فرصت مناس//بی اس//ت كه در ایام انتخابات این مسایل روشن شود تا مردم در جریان بس//یاری از حرفهای گفته نش//ده قرار گیرند و بدانند این افراد چه بر س//ر كشور آوردهاند. مجید انصاری با اشاره به نامهها و بیانیههای محمود احمدینژاد علیه دولت گفت: نامهها و حرفهایی كه احمدینژاد این روزها مطرح میكند، تنها بازی انتخاباتی است چراكه همه ميدانند آقاي احمدينژاد چه بر سر اقتصاد این كشور آورده است. وي افزود: همه ميدانند كه با توجه به درآمد افسانهاي بیش از 700 میلیارد دالري چه كاريباكشوركردویكدولتبدهكارباتورمافسارگسیخته44 درصدي، رك//ود -6/7 درصدي و روابط به هم ریخته با دنیا و تحریمهاي فزاینده تحمیل شده را تحویل داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.