قرائت گزارش ریزگردهاي خوزستان

Jahan e-Sanat - - News -

خانهملت- گزارش كمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمي از بحران ریزگردهاي خوزستان در هفته پیش رو، در صحن مجلس قرائت ميشود. نمایندگان در این هفته مواد باقي مانده از الیحه هواي پاك را بررس//ي خواهند كرد. در ادامه ایرادات شوراي نگهبان به طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد در صحن علني مجلس بررسي خواهد شد. طرح تنقیح قوانین مالیاتيكشوركهیكفوریتآندرجلسهعلني32 خردادماهسالقبلبه تصویب رسیده است، در هفته پیش رو در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.درادامهجلساتعلنيهفتهآیندهمجلسالیحهحفاظتومدیریت تاالبهاي كشور، الیحه معاضدت قضایي در امور كیفري بین ایران و كره، الیحه استرداد مجرمین بین ایران و كره و طرح اصالح ماده »یك« قانون توسعه حملونقل عمومي و مدیریت مصرف سوخت در دستور كار قرار خواهد گرفت. در جلسات علني این هفته مجلس، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي پاسخ به سوال محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران و وزیر راهوشهرسازي براي پاسخ به سوال نادر قاضيپور نماینده مردم ارومیه در صحن علني مجلس حضور خواهند یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.